Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19139
Title: Baş boyun kanseri (H&N) radyoterapisinde üç farklı hacimsel ayarlı ark terapi (VMAT) tekniği ile hedef hacim ve kritik organ dozlarının retrospektif incelenmesi
Other Titles: Retrospevtive study of target volume and critical organ doses using three volumetric arc therapy (VMAT) techniques in head and neck cancer (H&N) radiotherapy
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Aydın, Oğuz
Abakaya, Candan Demiröz
Tunç, Sema Gözcü
Bolat, Duygu
Çetintaş, Sibel Kahraman
Kurt, Meral
Keywords: Baş boyun kanseri
Kolimatör açısı
VMAT
Head and neck cancer (H&N)
Colimator angle
Monaco
Issue Date: 4-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın O. vd. (2018). ''Baş boyun kanseri (H&N) radyoterapisinde üç farklı hacimsel ayarlı ark terapi (VMAT) tekniği ile hedef hacim ve kritik organ dozlarının retrospektif incelenmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 44(2), 65-70.
Abstract: Baş boyun kanseri (H&N) radyoterapisinde hacimsel ayarlı ark terapi (VMAT) tekniği ile hazırlanan üç farklı radyoterapi planında, hedef hacim dozu ve kritik organ dozlarını incelemesi hedeflenmiştir. Çalışmada sekiz baş boyun kanseri (H&N) tanılı olgu değerlendirildi. Radyoterapi planlarında; çift rotasyon şeklinde 1 ark (sVMAT), çift ark (dVMAT) ve 150 kolimatör açılı olacak şekilde (cVMAT) planları hazırlandı. Üç yöntemde hedef hacme reçete edilen doz istenilen şekilde verilebilmiştir. Sağ ve sol parotis Dmean değerlerinde anlamlı fark gözlenmemiş ancak sağ parotis için sVMAT tekniği daha düşük doz aldığı görülmüştür. Üç farklı planda tümör dozu istenilen şekilde sağlanmıştır ve organ dozlarımız istenilen sınırlar içerisinde tutulabilmiştir. Ancak parotis bezi ve beyin sapında elde edilen düşük doz değeri sVMAT tekniğini diğer tekniklere göre üstün kılmıştır.
The aim of this study to examine, the target volume dose and critical organ doses in three different radiotherapy plans prepared with the volumetric arc therapy (VMAT) techniques in head and neck cancer (H&N) radiotherapy. Eight head and neck cancer (H & N) cases were evaluated in the study. In radiotherapy plans; in the form of double rotation of 1 arc (sVMAT), double arc (dVMAT) and with 150 colimator angles of two arc (cVMAT) were prepared. In the three methods, the prescribed dose of the target volume could be given in preferenced. No significant difference was showed in the values of the left and right parotid Dmean, however, the sVMAT technique for the right parotid was found lower dose value. In the three different plans, tumor doses and critical organs doses had been provided within the required limits. However, sVMAT was found superior than other techniques for the parotid gland and brain stem doses.
Description: Bu çalışma, TESNAT 2018 Kongresi’nde (Alanya) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/533587
http://hdl.handle.net/11452/19139
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2018 Cilt 44 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44_2_1.pdf442.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons