Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19082
Title: Atatürk ilkelerinden : Laiklik
Authors: Binatlı, Yusuf Ziya
Keywords: Atatürk
Türk inkılâbı
Laiklik
Cumhuriyetin ilanı
Issue Date: 1982
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Binatlı, Y.Z. (1982). “Atatürk ilkelerinden : Laiklik”. Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-10.
Abstract: Türk inkılabının rejimle ilgili evresi, saltanatın kaldırıldığı 1 Kasım 1922 tarihinde başlar. Bunu Cumhuriyetin ilanı ile Halifeliğin, Şer'iye ve Evkaf Vekaletlerinin kaldırılması; tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması hareketleri izler. Sosyal içerikli devrimlerin ilki şapka ve kıyafet devrimi, ikincisi Medeni Kanunun kabulüdür. (17 Şubat 1926). Sosyal içerikli devrimlerin üçüncüsü Harf devrimidir. Kuşkusuz sosyal içerikli devrimler arasında kadın haklarının tanınmasını, metrik sistemin kabulünü, öğretim eğitimdeki yenilikleri, Soyadı Yasasını saymamız gerekir. Bugün ne rejimle ilgili ne de sosyal içerikli inkılaplar güncel konuludur. Bütün bu devrimler hemen hemen gerçekleştirdikleri tarihte milletçe anlaşılmış ve sindirilmiştir. Bugün artık Türk milletini padişahlığın, halifeliğin, şer'iye vekaletinin, tekke ve türbelerin faydasızlığına inandırmaya eski yıllara oranla fazlaca gerek duyulmamaktadır. Türk inkılaplarının yanı sıra Atatürk ilkelerinin de milletçe benimsendiğini görmekteyiz. Ancak bu ilkeler içinde biri iyice anlaşılamamış ya da anlatılamamış olduğundan ötürü güncelliğini korumakta ve biteviye anlatımı sürdürülmektedir. Bu ilke "Laiklik" tir. Aslında anlatımı sürdürülen laiklik de değildir, laikliğin dinsizlik olup olmadığıdır. Yurdumuzda bu konu üzerinde yapılan konuşmaların ve tartışmaların asırlık merkezini laikliğin dinsizlik olup olmadığı oluşturmaktadır. Bunun sebebi, bu ilkenin anlaşılmasının güçlüğünden değil , "Laik" kelimesinin sözlük anlamından gelmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19082
Appears in Collections:1982 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_1.pdf2.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons