Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19040
Title: Acil servis çalışanlarının delici kesici aletler ile yaralanmaları ve önleme yöntemlerinin incelenmesi
Other Titles: The needlestick and sharp injuries among emergency service workers and analysis of prevention methods
Authors: Güney, Sabahat Burcu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Köksal, Özlem
Durak, Vahide Aslıhan
Keywords: Acil servis
Delici kesici alet yaralanması
Sağlık personeli
Emergency service
Needle stick and sharp injury
Health worker
Issue Date: 13-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güney, S. B. vd. (2017). "Acil servis çalışanlarının delici kesici aletler ile yaralanmaları ve önleme yöntemlerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 43(1), 1-5.
Abstract: Acil Servis (AS) çalışanları Delici/Kesici Alet Yaralanması (DKAY) sonucunda bulaşıcı hastalık riskiyle karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmada İlimizde yer alan hastanelerdeki AS çalışanlarının yaralanmaları ve önleme yöntemlerinin artırılması amaçlanmıştır. Araştırma anket yöntemiyle yapıldı. İl içerisindeki hastanelerde çalışan; Acil Tıp Uzmanı (ATU), Acil Tıp Araştırma (ATA) Görevlisi, Pratisyen Hekim, HemşireAcil Tıp Teknisyeni (ATT)-Paramedik, Acil Personeli, Temizlik Personeli dahil edilmiştir. Delici/Kesici aletler; enjektör iğnesi, sütür iğnesi, ampul, flakon, bistüri ve diğer şeklinde tanımlanmıştır. Hazırlanan anket formu aracılığıyla AS sağlık çalışanlarına maruz kaldıkları DKAY ile ilgili ayrıntılı sorgulama yapılmış ve son olarak önerileri alınmıştır. Çalışmaya 183 kadın ve 143 erkek olmak üzere toplam 326 kişi katıldı ve cinsiyet dağılımına göre hastaneler arasında fark saptanmadı (p>0.05). En sık yaralanan grubun Hemşire-ATT-Paramedik (%58.1) olduğu görüldü. Yaralanmalara en çok neden olan alet enjektör iğnesi iken, yaralanmaların çoğunlukla hafta içi ve sabah saatlerinde olduğu görüldü. Sonuç olarak, sağlık çalışanlarının DKAY sıklığı özellikle AS’lerde yüksek olup; çalışma koşullarının düzeltilmesi, koruyucu önlemlerin alınmasıyla bu yaralanmaların sayısının azaltılabileceği düşüncesindeyiz.
Emergency Service(ES) staff face the risk of infectious diseases as a result of the needle stick and sharp injuries. In this study, we aimed to make an analysis of this injuries which the staff of ES in our province are exposed to and increase the preventive methods. The research was conducted by questionnaire method. Emergency Medicine Expert, Emergency Medicine Research Assistant, General Practitioner, NurseEmergency Medical Technician (EMT)-Paramedic, Emergency Personnel, Cleaning Personnel who were working in hospitals of Bursa were included as study groups. Needle stick and sharp tools were described as syringe needle, suture needle, ampoule, vial, lancet and the others. Through the prepared questionnaire, detailed inquiry were conducted and finally the recommendations were taken. A total of 326 participants (183 female and 143 male) attended in the study and there was no difference between the hospitals according to gender distribution (p> 0.05). It was seen that the most injured group was Nurse-EMT-Paramedic (58.1%) and the most common cause of injury was the injector needle. Also it was observed that injuries happened mostly on weekdays and morning hours. The frequency of this injuries for health workers is high especially in ES, which may be related to difficult working conditions.
Description: Bu çalışma, 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi’nde Sözlü bildiri olarak sunulmuştur (Ekim 2015, KKTC)
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421438
http://hdl.handle.net/11452/19040
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2017 Cilt 43 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43_1_1.pdf258.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons