Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18824
Title: Ependimomalarda Ki67 ekspresyonunun histopatolojik parametreler ile ilişkisi
Other Titles: Correlation of Ki67 expression with histopathological parameters in ependymomas
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirurji Anabilim Dalı.
Kılıçoğlu, Mehtap Kasap
Tolunay, Şahsine
Ferik, Zarema
Elezoğlu, Bahar
Aşık, Naile
Korfalı, Ender
Bekar, Ahmet
Kocaeli, Hasan
Taşkapılıoğlu, Özgür
Keywords: . Ki67 proliferatif aktivite indeksi
Ependimoma
Ependymoma
Grade
Ki67 proliferative activity index
Issue Date: 14-Sep-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıçoğlu, M. K. vd. (2011). ''Ependimomalarda Ki67 ekspresyonunun histopatolojik parametreler ile ilişkisi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(2), 93-97.
Abstract: Çalışmamızın amacı, ependimal tümörlerde Ki67 proliferatif aktivite indeksi (PI)’nin yaş, cinsiyet, tümör grade’i, alt tipleri, sellülarite, pleomorfizm, nekroz, atipik endotel proliferasyonu gibi parametrelerle korelasyonunun belirlenmesidir. Çalışmaya 1997-2009 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde opere edilerek ependimoma tanısı almış toplam 58 olgu dahil edildi. Histolojik değerlendirme, H-E ve immunohistokimyasal olarak Ki67, GFAP, EMA ile boyanmış arşiv preparatlarında yapıldı. Olguların 38’i erkek (%65.51), 20’si kadın (%34.49) olup; yaşları 2-72 (ortalama 33.91±19.50) arasında değişmekteydi. Ki67 PI ölçümü ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık; Ki67 PI ile yaş arasında negatif korelasyon mevcuttu (r=-0.349; p=0.007). Olguların 3’ü (%5,2) grade 1, 45’i (%77,6) grade 2 ve 10’u (%17,2) grade 3’tü. İstatistiksel olarak Ki67 proliferatif indeksi ile grade arasında anlamlı bir ilişki mevcuttu (r=0,363;p=0,005). Ki67 PI ile sellülarite arasında korelasyon mevcutken (r=0.289; p=0.028); pleomorfizm ve nekroz ile aralarında ilişki saptanmadı (r=0.156, p=0.153). Endotel proliferasyonu, GFAP ve EMA immunohistokimyasal boyalar ile boyanma özellikleri bakımından Ki67 PI ölçümüne göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0.104, p=0.182 ve p=0.567). Sonuç olarak, çalışmamızda grade ve sellülarite ile Ki67 PI arasında istatistiksel olarak korelasyon saptandı.
In this study, we aimed to investigate the proliferative activity of ependymomas determined as Ki67 proliferative activity index (PI), and correlate it with parameters such as age, sex, subtype, grade, cellularity, pleomorphism, necrosis or atypic endotelial proliferation. Fifty-eight ependymoma cases diagnosed and operated at Uludağ University from 1997 to 2009 were included in the study. Histologic evaluation was made from the archive prearations which were stained with H-E, GFAP, Ki67 and EMA. There were 38 men (%65.51) and 20 women (%34.49) between the age of 2-72 (mean=33.91±19.50). Although no relation was found between the sex and Ki67 PI; a negative relation was found with age(r=-0.349; p=0.007). Histologically, 3 of the tumors were grade 1 (%5.2), 45 grade 2 (%77.6) and 10 grade 3 (%17.2). A significant relation was found between Ki67 PI and histological grade (r=0.363;p=0.005). While there was a relation between Ki67 PI and cellularity (r=0.289; p=0.028); no significant relation was found with pleomorphism and necrosis (r=0.156, p=0.153). Also there was no relation with endothelial proliferation and the staining patterns of GFAP and EMA with Ki67 PI (p=0.104, p=0.182 ve p=0.567). A significant correlation was found between the grade and cellularity with Ki67 PI
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421016
http://hdl.handle.net/11452/18824
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2011 Cilt 37 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_2_6.pdf654.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons