Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18819
Title: Sol meme radyoterapisinde kaynak-cilt mesafeli yöntemle elde edilen dozların tedavi planlama sistemi ile dozimetrik olarak karşılaştırılması
Other Titles: Dosimetric comparison of left breast radiotherapy doses obtained by ssd (source to skin distance) method with treatment planning system calculation
Authors: Yeşil, Abdullah
Kurt, Meral
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Çetintaş, Sibel Kahraman
Gözcü, Sema
Altay, Ali
Demiröz, Candan
Özkan, Lütfi
Keywords: Meme Radyoterapisi
TLD
BTPS
Randofantom
Breast Irradiation
SSD
TPS
Randophantom
Issue Date: 28-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yeşil, A. vd. (2011). ''Sol meme radyoterapisinde kaynak-cilt mesafeli yöntemle elde edilen dozların tedavi planlama sistemi ile dozimetrik olarak karşılaştırılması''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(2), 71-76.
Abstract: Çalışmamızın amacı sol meme radyoterapisinde, kaynak-cilt mesafeli (SSD- SOURCE SKIN DISTANCE) yöntemiyle elde edilen, hedef volüm ve kritik organ dozlarının üç boyutlu bilgisayarlı tedavi planlama sisteminden (BTPS) elde edilen verilerle karşılaştırarak in-vivo dozimetriyle doz hesaplama algoritmasında kullanılan dozimetrik sürecin kontrolüdür. Bilgisayarlı Tomografi Simülatör ile 0,5 cm aralıklarla tomografi kesitleri alınarak, randofantom üzerinde hedef volümler ve kritik organlar konturlandı. Kalibre edilen Termolüminesans Dozimetri (TLD) çipleri randofantom üzerine belirlenen noktalara yerleştirildi. Her teknik için 5’er kez ışınlama yapılarak ölçüm değerlerinin ortalaması elde edildi. Hedef hacim ve kritik organ dozları incelendi. BTPS ve ölçülen değerler arasında ±%5’in altındaki değerler kabul edilebilir sınırlar içine alındı. Üç ve dört alan SSD tekniğiyle hedef volüm içindeki üç noktada BTPS ile hesaplanan doz değerlerinin ortalaması sırasıyla 206.67 cGy ve 209.03 cGy, bu noktalarda TLD çipleri ile ölçülen dozların ortalaması sırasıyla 208.55 cGy ve 210.78 cGy’dir. Her iki teknikte de kalp ve akciğer noktalarında ölçülen ve hesaplanan dozlar arasındaki fark %5’in altındayken sağ meme cildinde %14’e varan farklar bulundu. Meme radyoterapisinin amacı; yinelenme olasılığını azaltmak ve hedef hacimde homojen doz dağılımını sağlayarak sağlam dokuları minimum düzeyde ışınlamaktır. Çalışmamızda elde edilen sonuçlar tedavi planlama sürecinde oluşabilecek hataların belirlenmesinde TLD ile yapılan doz ölçümlerinin, ideal olmasa da, yararlı olabileceğini göstermektedir.
The purpose of this study is comparing target and critical organ doses which are obtained by SSD method at the left breast radiotherapy with data obtained by 3D computer-based TPS and the control of dosimetric process by in-vivo dosimetric method. Tomography cutaways were taken CT simulator by 0.5 cm intervals, were contured on randophantom. Calibrated TLDs were placed the points defined in advance. Average of measurements values was calculated by 5 times irradiation for each method, target and critical organs doses were investigated. TPS and measured values were taken into acceptable limits under %5. Whereas average of dose calculated TPS three points in target by three-four field were respectively 206,67-209,03 cGy, the avarage of measured doses with TLD were respectively 208,55-210 cGy. Whereas the difference of measured and calculated doses heart and left lung with both methods were below %5, difference at right breast skin was calculated %14. The aim is to reduce the likelihood of recurrence and providing homogeneous dose distrubition in target and minimum level of steady tissues irradiation. The results of our study have shown in-vivo doses measurements made with TLD aren’t ideal but helpful for defining the failures which may show up during treatment planning process.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421010
http://hdl.handle.net/11452/18819
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2011 Cilt 37 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_2_2.pdf622.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons