Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18805
Title: Elektron ışınlarının farklı kaynak - yüzey mesafelerinde dozimetrik olarak incelenmesi
Other Titles: Dosimetric analysis of electron beam at different source to surface distances
Authors: Araştırma makalesi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Şengül, Kansu
Çetintaş, Sibel Kahraman
Gözcü, Sema
Şahin, Sevim
Kurt, Meral
Demiröz, Candan
Gürlek, Ümit
Özkan, Lütfi
Keywords: Elektron ışını
SSD
Elektron dozimetrisi
Uzatılmış kaynak yüzey mesafesi
Electron beam
Monitör Unit
Electron dosimetry
Extended Source-to-surface distance
Monitor Unit
Issue Date: 28-Feb-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şengül, K. vd. (2011). ''Elektron ışınlarının farklı kaynak - yüzey mesafelerinde dozimetrik olarak incelenmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(1), 17-20.
Abstract: Elektron demetlerinde yüzey düzensizliği ve farklı kaynak yüzey mesafelerinde (SSD Source to Skin Distance) doz dağılımındaki ve profilindeki değişimi öngören değişik hesaplama algoritmaları tanımlanmıştır. Bu algoritmaların temel önerisi her cihazın doz profil değişiminin ölçülmesi gerektiğidir. Bu çalışmada hesaplama algoritmaları ile elde edilen output değerlerini deneysel olarak ölçerek kontrol etmeyi amaçladık. Çalışmamızda 6,9,12 ve 15 MeV elekron huzmelerinde farklı SSD’lerde farklı alan boyutlarında output değerleri ölçüldü. Bu değerler ile Efektif SSD yöntemine göre hesaplanan kuramsal değerlerle karşılaştırıldı. Output değerleri incelendiğinde küçük alanlarda yüzde farkın fazla olduğu görülmektedir. Enerji ve alan boyutu küçüldükçe etkin SSD değeri küçülmektedir. Yüksek enerjilerde saçılan elektronların fazla olması sebebiyle oluşan doz daha yüksek ölçülür. Sonuç olarak özellikle küçük alan ve düşük enerjilerde etkin SSD bulma yöntemi daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle küçük alan ve düşük enerjilerde değişen SSD’ye bağlı olarak her cihaz için ölçümler alınıp düzeltme faktörleri saptanmalı ve Monitör Unit (MU) hesaplamasında düzeltme faktörünün kullanımı gerekmektedir.
In electron beam treatment, various calculation algorithms have been described for the change of dose disturbation and profiles caused by surface disorders and different source-skin-distance. The main issue of those algorithms is the necessity of dose profile changing measurement for each machine. The aim of this study was to experimentally assess the output values which were obtained by calculating the algorithms. The output scores for 6, 9, 12 and 15 MeV electron beams were obtained in different source-skin-distance as well as in different field sizes. Results were compared with the values which were obtained by using effective SSD method. When the output values were compared, the percentage difference in small field sizes was found to be more. Due to the reduction of field size and energy, the effective SSD is reduced. In higher energies, the measured dose is higher because of the high amount of scattering electrons. In particular for small field sizes and low energies, the effective SSD method gains more importance. Hence, in small fields and low energies, depending upon variable SSD, measurements should be done and gap correcting factors should be detected for each linear accelerator and air correcting factor should be used in Monitor Unit (MU) calculation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420978
http://hdl.handle.net/11452/18805
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2011 Cilt 37 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_1_4.pdf363.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons