Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18787
Title: Sinovyal sarkom olgularımızın genel özellikleri
Other Titles: General features of synovial sarcoma case
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Elezoğlu, Bahar
Aşık, Naile
Kılıçoğlu, Mehtap Kasap
Yalçınkaya, Ulviye
Keywords: Sinovyal sarkom
Synovial sarcoma
Histopathologic diagnosis
Prognosis
Histopatolojik tanı
Prognoz
Issue Date: 28-Jun-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Elezoğlu, B. vd. (2010). "Sinovyal sarkom olgularımızın genel özellikleri" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 36(2),55-59.
Abstract: Sinovyal Sarkom tüm yumuşak doku sarkomlarının %5-10’unu oluşturur. Sıklıkla 3.-5. dekad arası görülür. Olguların %65’i alt ekstremite yerleşimli olup diz çevresi en sık yerleşim yeridir. Bifazik tip, monofazik fibröz tip ve kötü diferansiye tip olmak üzere 3 histopatolojik tipte görülür. Histopatolojik tanısı mikroskobik bulgular, epitelyal markırlarda pozitif boyanma ve t(X;18)translokasyonunun belirlenmesi ile konur. Prognozu kötü olup 5 yıllık ve 10 yıllık sağkalım oranları %38-76 ve %20-63’tür. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında 2005-2009 yılları arasında sinovyal sarkom tanısı alan 20 olguya ait preparatlar ve immünboyamalar retrospektif olarak yeniden incelendi.Çalışmanın sonunda serimizin küçük ve takip süremizin az olmasına rağmen tümör çapı, tümör lokalizasyonu, yaş ve histopatolojik tip gibi prognoza yönelik kriterler dikkate alındığında bulgularımızın literatür bulguları ile uyumlu olduğu ve uzun süreli takipli daha büyük serili çalışmalarla prognoza yönelik daha sağlıklı verilere ulaşılabileceği kanısına varıldı.
Synovial Sarcoma accounts for 5-10% of all soft tissue sarcomas.It is mostly seen in 3.-5. decades.Location of %65 of cases is lower extremity and most common location is around knee.There are three histopathologic types.These are biphasic, monophasic and poorly differentiated.Histopathologic diagnosis is given by microscopic finding, positive staining in epithelial markers and determining t(X;18) translocation.Prognosis is worse and 5 year and 10 year survival rates are %38-76, %20-63 respectively.In this study, preparations and immunstainings of 20 cases which were diagnosed synovial sarcoma between 2005-2009 in pathology department of Uludag University Medical Faculty are re-examined retrospectively. In conclusion, when the criterias such as the prognostic ones (age and histopathological type)and diameter of and localization of the tumor are taken into consideration, the decision was made as our findings are consistent with the literature even though follow-up and the number of our cases is low. Also, it can be said that better results regarding prognosis can be reached by recruiting larger number of cases and longer follow-up.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420937
http://hdl.handle.net/11452/18787
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2010 Cilt 36 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36_2_3.pdf532.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons