Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18754
Title: Prenatal tanıda konvansiyonel sitogenetik ve FISH analiz sonuçlarının sayısal kromozomal anomaliler ve endikasyonlar açısından değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the cytogenetics and fısh analysis results by the aspects of numerical chromosomal aberrations and ındications in prenatal diagnosis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Sağ, Şebnem
Gülten, Tuna
Karkucak, Mutlu
Yakut, Tahsin
Kimya, Yalçın
Evke, Elif
Yiğit, Barbaros
Cengiz, Candan
Keywords: Prenatal tanı
Sayısal kromozomal anomaliler
Prenatal diagnosis
FISH
Numerical chromosomal aberration
Issue Date: 8-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağ, Ş. vd. (2009). ''Prenatal tanıda konvansiyonel sitogenetik ve FISH analiz sonuçlarının sayısal kromozomal anomaliler ve endikasyonlar açısından değerlendirilmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 35(2), 83-87.
Abstract: Bu çalışmada, 2004-2008 yılları arasında prenatal tanı amacı ile gelen 200 hastanın konvansiyonel sitogenetik ve FISH analiz sonuçları sayısal kromozomal anomaliler yönünden endikasyonlarına göre; anormal ultrason bulgusu (AUS), üçlü tarama testi riski (ÜTT), ileri maternal yaş (İMY) ve diğerleri olarak dört ana grupta ve ek endikasyonlara göre de alt gruplarda değerlendirildi. Değerlendirilen 200 vaka içinde, 52 vaka ileri maternal yaş, 59 vaka anormal ultrason bulgusu, 44 vaka üçlü tarama test riski nedeniyle gönderilmişti. Diğer endikasyonlarla gelen vakaların sayısı ise 11 olarak tespit edildi. AUS ile gelen vakalarda sayısal kromozomal anomali oranı AUS içermeyen vakalara göre daha yüksek bulundu (p=0.002). AUS olan ve özellikle geç dönemde amniyosentez yapılan olgularda, konvansiyonel sitogenetik analize ek olarak FISH gibi hızlı sonuç alınan yöntemlerin uygulanmasının sonuç verme süresinin kısaltılabilmesi, olası terminasyonun erkene alınması, annenin bekleme stresinin azaltılması, ilave tetkik yapılacaksa zaman kazanılması gibi önemli yararlar sağlaması nedeniyle oldukça etkili ve gerekli olduğu gözlendi.
In this study, the results of conventional cytogenetic and FISH analysis of 200 cases who were admitted for prenatal diagnosis in 2004-2008 were grouped and evaluated according to the indications as abnormal ultrasound findings, triple test risk, advanced maternal age and the others. Subgroups were designated according to the additional indications. In evaluated 200 cases, 52 cases referred for advanced maternal age, 59 cases for abnormal ultrasound findings, 44 cases for triple test risk, 11 cases for other indications. Numerical chromosomal aberration ratio was observed higher in the group with abnormal ultrasound findings than the other groups without abnormal ultrasound findings (p=0.002). In prenatal diagnosis, application of the rapid assays such as FISH is very important and necessary especially in cases who have late amniocentesis and abnormal ultrasound findings because of shortening the result giving time, taking possible termination time earlier, decreasing mother’s waiting stress, saving time for additional tests.
Description: 2008 yılında Uluslararası katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresinde yazılı bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420843
http://hdl.handle.net/11452/18754
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2009 Cilt 35 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_2_5.pdf365.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons