Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18752
Title: Renal transplant bekleyen son dönem böbrek yetmezlikli diyaliz hastalarında helicobacter pylori sıklığı ve gastrointestinal semptomlarla ilişkisi
Other Titles: Helicobacter pylori prevalence and ıts relationship with gastrointestinal symptoms in dialysis patients with end stage renal disease waiting renal transplantation
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji ve Romatoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Bilim Dalı.
Ersoy, Alparslan
Koca, Tuba Güllü
Hayek, İbrahim
Koca, Nizameddin
Kaya, Tezcan
Kıyıcı, Murat
Keywords: Son Dönem Böbrek Yetmezliği
Helicobacter Pylori
End Stage Renal Disease
CLO testi
CLO test
Helicobacter pylori
Issue Date: 2-Nov-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersoy, A. vd. (2009). ''Renal transplant bekleyen son dönem böbrek yetmezlikli diyaliz hastalarında helicobacter pylori sıklığı ve gastrointestinal semptomlarla ilişkisi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 35(2), 79-82.
Abstract: Bu çalışmada Helicobacter pylori (HP) infeksiyonunun renal transplant alıcı adaylarındaki sıklığını ve gastrointestinal semptomlarla ilişkisini saptamayı amaçladık. Renal transplant alıcı adayı 8’i kadın, 12’si erkek toplam 20 olgu çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların gastrointestinal yakınmaları kaydedilip üst gastrointestinal endoskopi yapıldı ve hızlı üreaz testi (CLOtest®) kullanılarak HP sıklığı araştırıldı. Çalışmaya dahil edilen 11 olguda HP infeksiyonu saptanırken 9’unda HP negatif bulundu. HP pozitif ve negatif iki gurubun demografik özellikleri, gastrointestinal semptomları, kullandıkları ilaçlar ve laboratuvar parametrelerinde anlamlı fark saptanmadı. En çok saptanan gastroskopik bulgu eroziv bulbitti fakat HP infeksiyonu olan ve olmayan iki gurupta da benzer oranda idi. Sonuç olarak renal transplant alıcı adayı diyaliz olgularımızda HP enfeksiyonu sıklığı %55 olmakla birlikte gastrointestinal semptomlarla ilişkili olmadığı sonucuna varıldı.
In this study, we aimed to determine the relationship between helicobacter pylori infection and gastrointestinal (GI) symptoms in renal transplant recipient. 8 women, 12 men totally 20 renal transplant recipient candidates were included in this study. All patients with GI symptoms were recorded, upper GI endoscopy were performed and helicobacter pylori (HP) infection frequency was investigated by using CLOtest. HP infection was determined in 11 of 20 patients included in this study. There was no statistically significant difference in demographic properties, GI symptoms, medications and laboratory findings between HP positive and negative groups. The most common gastroscopic finding, erosive bulbitis, was found in similar rate between these two groups. Although HP infection frequency was found 55% in our renal transplant recipient candidate dialysis patients, no relationship was found with the gastrointestinal symptoms.
Description: Bu makale daha önce başka bir dergide yayımlanmamıştır veya değerlendirilmemektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420839
http://hdl.handle.net/11452/18752
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2009 Cilt 35 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_2_4.pdf312.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons