Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18583
Title: Farklı diyalizer sterilizasyon yöntemlerinin hemodiyaliz hastalarında lenfosit alt grupları üzerine etkisi
Other Titles: The effect of different sterilization methods on lymphocyte subsets in hemodialysis patients
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İmmunoloji Bilim Dalı.
Ersoy, Alpaslan
Şenol, Emel
Budak, Ferah
Erek, Müge
İlkaya, Songül
Kar, Göksel
Oral, Barboros
Yavuz, Mahmut
Keywords: Hemodiyaliz
Sterilizasyon
Biyouyumluluk
Polisulfon membran
Hemodialysis
Sterilization
Biocompatibility
Polisulphon membran
Issue Date: 3-Aug-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersoy, A. vd. (2006). "Farklı diyalizer sterilizasyon yöntemlerinin hemodiyaliz hastalarında lenfosit alt grupları üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(2), 49-53.
Abstract: Hemodiyaliz biyouyumluluğu başlıca kan ile ekstrakorporal materyalin temasının başlattığı reaksiyonları ifade etmektedir. Membran sterilizasyon yönteminin biyouyumluluk üzerine etkisine ilişkin veri sınırlıdır. Bu çalışmada farklı yöntemlerle sterilize edilmiş iki polisülfon (PS) membranın, hemodiyaliz hastalarında tek bir diyaliz seansında kompleman, CRP, periferik lenfosit sayısı ve lenfosit alt grupları üzerine etkileri araştırıldı. 26 hemodiyaliz hastası etilen oksid ile sterilize edilmiş PS (F5) veya buhar ile sterilize edilmiş PS (F5HPS) membran ile 4 saat hemodiyalize alındılar. Bütün hastalarda diyaliz seansından hemen önce ve bitiminde alınan kan örneklerinde yukarıdaki parametreler ölçüldü. Her iki grupta diyaliz sonrası kompleman ve CRP düzeyleri anlamlı arttı. Fakat iki gruptaki değişiklikler arasında fark yoktu. Her iki grupta da CD4 (helper/indüktör T hücre) ve CD4/CD8 oranı anlamlı artarken F5 ve F5HPS grubundaki değişiklikler benzerdi. F5 grubundaki CD8 (supresör/sitotoksik T hücre), F5HPS grubunda DR (aktive T hücre) düzeyleri anlamlı azaldı. Her iki grup arasında CD8’deki değişiklikler anlamlı olmamasına karşın F5HPS grubundaki azalma F5 grubundaki artış ile karşılaştırıldığında anlamlı bulundu (%23.7’ye karşılık -%11.2). Çalışmamız membran sterilizasyon yönteminin biyouyumlu sentetik membranlarda lenfosit alt gruplarında hafif değişikliklere yol açtığını düşündürmektedir.
Biocompatibility of hemodialysis is mainly referred to the reactions induced by extracorporeal materials in contact with the blood. Data regarding the effect of membran sterilization method on biocompatibility is limited. In this study, the effect of two polisulphon (PS) membranes, which were sterilized with different methods, on the complement, CRP, peripheral total lympocyte count and subsets in hemodialysis patients was investigated in a single dialysis session. 26 hemodialysis patients underwent hemodialysis with ethylene oxidesterilized PS (F5) membrane or with steam-sterilized PS (F5HPS) membrane for 4 hours. The aforementioned parameters were measured from the blood samples taken before and after the dialysis session from all patients. In both groups, complement and CRP levels were significantly increased following the dialysis. But there was no difference between the changes in two groups. While CD4 (helper/inducer T cell) and CD4/CD8 rates were significantly increased in both groups, the changes in F5 and F5HPS groups were similar. CD8 (supressor/cytotoxic T cell) levels in F5 group and DR (activated T cell) levels in F5HPS group decreased significantly. Although the changes in CD8 between two groups were not significant, the decrease in F5HPS group was significant compared to the increase in F5 group (-11.2% versus 23.7%). Our study suggested that the membran sterilization method in biocompatible syntethic membranes would lead to mild changes in lymphocyte subsets.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420588
http://hdl.handle.net/11452/18583
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2006 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_3.pdf261.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons