Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18518
Başlık: AGV niteliklerinin imalat sistemlerine etkisinin benzetim ile incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigating effects of AGV’s attributes on manufacturing systems by using simulation
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
Şenaras, Arzu Eren
Sezen, Hayrettin Kemal
Anahtar kelimeler: Otomatik kılavuzlu araç (AGV)
İmalat sistemleri
Kesikli olay benzetimi
Automated guided vehicle
Manufacturing systems
Discrete event simulation
Yayın Tarihi: 2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şenaras, A. E. ve Sezen, H. k. (2016). "AGV niteliklerinin imalat sistemlerine etkisinin benzetim ile incelenmesi". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(1), 103-117.
Özet: Rekabetin artması firmaları daha etkin ve verimli olmaya zorlamaktadır. Verimliliği artırmanın bir yolu ürüne değer katmayan işlemlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu değer katmayan işlemlerin başında da ürünün fabrika içinde gezmesi olan postalar arası taşıma gelmektedir. Son yıllarda bu tip taşımalar için sıklıkla AGV seçeneği göz önüne alınmaktadır. Kurulacak taşıma sistemi agv temelli olması durumunda ilk maliyet yüksek olması yanında AGV’nin imalat sistemini nasıl etkileyeceği de önemli bir konudur ve sistem gereksinimi karşılamayan yatırım sisteme katkısı olmayacağı açıktır. Kurulacak yeni taşıma sisteminin özelliklerinin sistem üzerindeki etkilerini incelemek için benzetim tekniği kullanılabilir. Geliştirilen benzetim modeli üzerinde sistem parametrelerini değiştirip bir takım denemeler yaparak sistem performansını ölçmek, yanlış karar verme olasılığını oldukça azaltacaktır. Bu çalışmanın amacı, bir imalat atölyesinde AGV parametrelerinin sistem üzerindeki etkilerini incelenmesidir. AGV’nin faydalı kullanım oranı, beklenen ortalama parça sayısı ve sistem gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığı Arena paket programında geliştirilen benzetim modeli ile incelenmiş ve farklı AGV niteliklerine göre sistem sonuçları gözlenmiştir.
Increasing competition presses companies to become more efficient and productive. One way to increase productivity is the elimination of non-value added processes. One of the nonvalue added process is transportation of the product between posts. Often AGV options are considered for this type of transport in recent years. If chosen logistic is based on AGV, high initial cost will arise but the importing issue is how AGV affects production system and it is obvious that if investment does not meet system requirements, it won’t be useful. To analyze features of the new transport system on the system, simulation technique can be used. Developed simulation model can be used to change AGV parameter, to measure system performance, to realize variety of experiments and it will substantially reduce the probability of making the wrong decision. The purpose of this study is to analyze effect of AGV parameter on the system in a manufacturing shop. It is examined AGV’s useful utilization rate, expected number of production and if AGV’s parameter meets the system requirements or not by simulation model developed in Arena packet program and it is observed different system’s results according to the AGV parameters.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2016_1/ASL07.pdf
http://hdl.handle.net/11452/18518
ISSN: 1301-3386
Koleksiyonlarda Görünür:2016 Cilt 35 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
35_1_7.pdf425.3 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons