Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18392
Title: Kaşar peyniri üretim aşamalarında görülen mikrobiyolojik ve kimyasal değişiklikler
Other Titles: lnvestigation on the microbiological and chemical changes of kashar cheese at production stages
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Soyutemiz, Ece
Anar, Şahsene
Çetinkaya, Figen
Keywords: Kaşar peyniri
Üretim aşamaları
Kimyasal değişiklikler
Mikrobiyolojik değişiklikler
Kashar cheese
Production stages
Chemical changes
Microbiological changes
Issue Date: 27-Jan-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soyutemiz, E. vd. (2000). ''Kaşar peyniri üretim aşamalarında görülen mikrobiyolojik ve kimyasal değişiklikler''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(1-2), 87-92.
Abstract: Bu çalışma, özel sektöre ait bir mandırada üretilen kaşar peynirinin üretim aşamalarındaki mikrobiyolojik ve kimyasal değişiklikleri saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre, tüketime hazır hale gelen kaşar peynirlerinde toplam mezofil aerob bakteri, coliform bakteri, mikrokokus ve stafilokok, laktobasil, enterokok, maya ve küf sayıları sırasıyla 2.2x 108, 5.1x 104, 1.4x106, 4.6x107, 3.1x107, 4.8x105 kob/g olarak bulunmuştur. Ayrıca, üretim aşamaları E.coli ve koagülaz (+) stafilokoklar sırasıyla %80 ve %50 oranında ortadan kaldıramamıştır. Kimyasal analiz sonuçlarına göre, tüketime hazır hale gelen peynirlerde ortalama kuru madde, kuru maddede yağ ve kuru maddede tuz ve pH değerleri sırasıyla %58.50,%45.79 ve %4.63 ve 5.1 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, çiğ sütten hijyenik kalitesi göz önüne alındığında, kaşar peyniri üretim aşamalarının yüksek bakteri sayısı üzerinde etkili olmadığı ve kaşar peynirinin çiğ sütten üretilmesi durumunda halk sağlığı için potansiyel bir tehlike oluşturduğu saptanmıştır. Bu nedenle kaşar peyniri yapımında kullanılacak sütün mutlaka pastörize edilmesi ve starter kültür kullanılarak kaşar peyniri üretimi zorunludur.
This study was made to investigate the microbiological and chemical changes during the production procedure of Kashar cheese produced in a private dairy. According to the microbiological analysis, total mesophilic aerobic, coliform groups, micrococcus and staphylococcus, lactobacillus, enterococcus, moulds and yeasts counts in kashar cheese ready for marketing were found as 2.2x1 08, 5.1 x104 , 4.6x10 7,3.1 x 107,4.8x105 cfu , respectively. In addition, production stages could not eradicate 80% and 50% of E.coli and koagülaz (+) staphylococcus in samples, respectively. According to chemical analysis, average total dry matter, fat in dry matter, salt in dry matter and pH values were found as 58.50 %, 45.79 %, 4.63 %and 5. 1, respectively. As a result, because of low hygienic quality of raw milk in Turkey, production stages of Kashar cheese were not effective on high bacterial count and when Kashar cheese is produced with raw milk, there was a potential risk for human health. Therefore, milk used for Kashar cheese must be pasteurized and starter culture must be used for Kashar production.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18392
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2000 Cilt 19 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1-2_14.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons