Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18328
Title: Beta-glukanaz ve arabinoksilanaz enzimleri ile desteklenen arpa ve buğday ağırlıklı rasyonların etlik piliçlerde ince bağırsak yapısı üzerine etkisi
Other Titles: The effect of beta-glucanase and arabinoksilanase enzyme supplementation of a diet based on barley and wheat on the structure of small intestine of broilers
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yakışık, Mine
Erdost, Hatice
Kardeş, Serdar
Keywords: Broyler
Enzim
İnce bağırsak
Histoloji
Broiler
Enzyme supplementation
Small intestine
Histology
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yakışık, M. vd. (1998). “Beta-glukanaz ve arabinoksilanaz enzimleri ile desteklenen arpa ve buğday ağırlıklı rasyonların etlik piliçlerde ince bağırsak yapısı üzerine etkisi”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(1-2-3), 39-50.
Abstract: Nişasta yapısında olmayan polisakkaritler yüksek düzeyde içeren tahılların bağırsak viskozitesi artışına neden olduğu ileri sürülmektedir. Bu zararlı etkileri azaltmak amacıyla rasyonlara enzim ilavesi yapılmaktadır. Çalışmada enzim eklenen arpa ve buğday ağırlıklı rasyonlarla beslenen etlik piliçlerin ince bağırsaklarında meydana gelen histolojik değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 28 adet Avian-Farm Broyler günlük civcivler kullanılmıştır. Civcivler yedi farklı rasyonla beslenmişlerdir. 40. günde kesilen tavuklardan alınan duodenum, yeyinum, ileum parçalarından hazırlanan 5-7 mikron kalınlığındaki kesitlere Triple, PAS-Alcian blue ve Fontana-Masson gümüşleme boyama yöntemleri uygulanmıştır. Enzimsiz rasyonlarla beslenen braylerlerin ince bağırsak mukozasında virusların düzensiz biçimli; lamina epitelyalisi oluşturan hücrelerin yüksek prizmatik oldukları ve çok katlı bir görünüm verdikleri; kadeh hücrelerinden bazılarının hipertrofik olduğu; viruslar içinde kalan lamina propriyanın hücreden zengin gevşek bağ dokudan oluştuğu görüldü. Enzimsiz grupta Lieberkühn kriptleri, submukoza, tunika muskularis ve seroza ile; enzimli ve mısır ağırlıklı rasyonlarla beslenen gruplarda bağırsak duvarının, ince bağırsaklara özgü normal yapısal özellikler gösterdiği saptandı. Enzimsiz gruplarda kadeh hilerelerinden çoğunun Alcian blue pozitif reaksiyon verdiği, PAS pozitif reaksiyon veren hücrelerin oldukça az olduğu, ancak enzimli rasyon ve mısırla beslenen gruplarda ise PAS pozitif reaksiyonun arttığı izlendi. Enzimsiz gruplarda Argentafin pozitif reaksiyon veren hücreler enzimli ve mısır ile beslenen gruba göre daha çok sayıda gözlendi.
lt is suggested that grains including high levels of non-starch polysaccarides cause some problems owing to the increased viscosity in the gut. Enzymes are supplemented to the diets to reduce the negative effects of it. The purpose of this study was to determine the histomorphological differences occured in the small intestines of the chicks fed a diet supplemented with enzymes based on barley and wheat. 28 Avian Farm Broiler chicks were used in the study. The chicks were fed with 7 different diets. 5-7 micron sections prepared from the samples taken from duodenum, jejenum and ileum on the 4dth day were stained by Crossmonn's Triple, PAS-Alcian blue and Fontana-Masson Silver methods. lt was observed that intestinal villi of the chicks fed on a diet excluding enzymes were irregular in appearance; epithelial cells were high columnar but showed a pseudostratified appearance; the number of the goblet cells showed an increase and some of them were hypertrophied; lamina propria in the intestinal villi was composed of loose connective tissue rich of cells. The other parts of the wall and the chicks fed on corn and enzyme supplemented diets showed normal characteristics for villi, crypts of Lieberkuhn, submucosa, tunica muscularis and serosa. Most of the goblet cells were Alcian blue positive whereas few of them were PAS positive. However, goblet cells of the chicks fed on corn and enzyme supplemented diets showed an increase in the PAS positive reaction. The number of the Argentaffin positive cells of the chicks fed on a nonsupplemented diets were more than the chicks fed on corn and enzyme supplemented diets.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18328
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1998 Cilt 17 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_5.pdf2.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons