Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18124
Başlık: Besi sığırlarında rastlanılan A hipovitaminozis üzerinde biyokimyasal araştırmalar
Diğer Başlıklar: A biochemical investigation on the hypovitaminosis of beef cattle
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yavuz, Melih
Mert, Nihat
Erdinç, Hüseyin
Anahtar kelimeler: Bezelye bitkisi silajı
Vitamin A
β-karoten
Toplam lipit
Toplam protein
Nitrit
Pea plant silage
β-caroten
Total lipid
Total protein
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yavuz, M. vd. (1990). “Besi sığırlarında rastlanılan A hipovitaminozis üzerinde biyokimyasal araştırmalar”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8-9(1-2-3), 213-216.
Özet: U.Ü. Veteriner Fakültesi Pilot Besi Ünitesinde bezelye silajı ile beslenen ve zamanla amourosis gözlenen 10 adet Montofon ırkı erkek daha araştırma materyali olarak kullanıldı. Yapılan biyokimyasal analizlerle serumda β-Karoten, vitamin A, total lipid ve total protein düzeyleri saptandı. Vitamin A düzeyi normalin biraz altında görülürken β-Karoten düzeyi oldukça düşük olarak ölçüldü. β-Karotenin bu düşüklüğüne temel neden olarak nitritin rumen sıvısındaki karotin retensiyonunu azaltması gösterilebilir.
Ten Swiss Brown male beef cattle in U.Ü. Faculty of Veterinary Medicine Pilot Feeding Unite were used as research materials which have had amourosis during feeding with pea plant silage. The biochemical blood analysis was perfermed for β-caroten vitamin A, total lipid and total protein. The levels of Vitamin A was slightly low levels whereas β-carotene levels was significantly decreased. The reason for this decrease could be lowered β-caroten retention in rumen by nitrite in pea plant silage.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18124
Koleksiyonlarda Görünür:1989-1990 Cilt 8-9 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
8_9_1_28.pdf713.03 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons