Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18038
Title: Aflatoksin 81 verilmiş newcastle'a aşılı civcivlerde karaciğer paranşimi üzerinde ışık mikroskopik incelemeler
Other Titles: A light microscopic study on liver parenchyma of chiclcs treated with aflatoxin B1and vaccinated for newcastle disease
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yakışık, Mine
Keywords: Aflatoxin B1
NDV vaccine
Chicks
Aflatoxicosis
Liver
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yakışık, M. (1992). " Aflatoksin 81 verilmiş newcastle'a aşılı civcivlerde karaciğer paranşimi üzerinde ışık mikroskopik incelemeler". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(2),43-51.
Abstract: Araştımıada aşılanmış civcivlerin karaciğerlerinde kronik aflatoksikozisın etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, civcivlere 5 mikrogrami civciv gün Aflatoxin B1 2 ay süre ile içme sulannda verilmiştir. Civcivlere New castle hastalığına karşı aşı programlan uygulanmıştır. Aşılamalardan 15'er gün sonra civcivler öldürülerek karaciğerleri almmış ve histolojik yönden incelenmiştir. İncelemeler sonunda karaciğer epitel hücrelerinde vakuoli yon, yağ dejenerasyonu, safra kanallannda proliferasyon ve epitellerinde hiperplazi, aynı . safra kanallan çevresinde yaygın lenf nodülleri teslit edilmiştir. Aşılanmış .aflutuksikozisli civcivlerde karaciğer yapısının, aşılanmış aflatoksin almayanlara göre bozulduğu ve yapı değişikliğinin dikkat çekici olduğu görülmüştür.
In tlıis study the effects of chronic af/atoxicosis on vaccinaıed chick /ivers were ilıvestigoted. For this purpose oflatoxin Bı (5 micro gram/chick!doy) was given daily in drinking water for two months. The chicks were vaccinoted for four times ogoilıst Newcasıle disease. The li vers of tlıe clıicks were token for histological examinations 15 days ofter eochexaminotion. The vocuolizotion and lipid degenerotioin of hepatocytes, proliferotion of bile ducts, hyperplasia of bile duct epithelia and diffuse lenfold nodules were observed on eochliver sanıples exanıined. The degree of damage 01ı stnıcture of livers taken from vaccinated and oflotoxin treoted chicks were more pronient than those sanıp­ les token but non-treoted chicks.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18038
Appears in Collections:1992 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_7.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons