Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17654
Başlık: Bursa bölgesinde piyasada satılan ve sucuk imalathanelerinde kullanılan baharatların mikrobiyolojik kaliteleri
Diğer Başlıklar: Microbiological analysis of spices sold in free markets of Bursa and used in the production of sausages
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Berker, Aşkın
Anahtar kelimeler: Baharatlar
Biberler
Kimyon
Bakteriler
Küfler
Spices
Peppers
Cummin
Bacteria
Molds
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Berker, A. (1990). “Bursa bölgesinde piyasada satılan ve sucuk imalathanelerinde kullanılan baharatların mikrobiyolojik kaliteleri”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8-9(1-2-3), 1-6.
Özet: Bu çalışmada Bursa bölgesinde açık, naylon torbalar içerisinde veya vakumla ambalajlanmış halde olmak üzere üç aynı şekilde satılan ve üç aynı sucuk imalathanesinde kullanılan karabiber, kırmızıbiber ve kimyonlardan alınan üçer adet örnek mikrobiyolojik yönden incelendi. Aerob genel canlı, koliform grubu bakteriler, E. coli, stafilakok, aerob ve anaerob mezofilik sporlu bakteriler, maya ve küf yönünden incelenen örnekler arasında hem ambalaj ve hem de baharat cinsi bakımından önemli farklar bulmamıştır. Genel olarak örneklerde aerob genel canlı sayısı baharat ve ambalaj çeşidine bağlı olarak 2.8x10⁵ - 1.1.x10⁸ arasında bulunmuştur. İncelenen diğer mikroorganizmalar da dikkate alındığında Bursa bölgesinde hem piyasada satılan ve hem de sucuk imalathanelerinde kullanılan baharatIarın mikrobiyolojik kalitelerinin iyi olmadığı, hem halk sağlığı ve hem de üretilen sucukların dayanıklılığı açısından önemli bir risk oluşturduğu söylenebilir.
Unpackaged, baged in plastic and vacuum packed, samples of black pepper, red pepper and cummin were microbiologically tested. Groups of spice samples were bought from free marketing stores and others obtained from three different food processing units using them in sausages. Aerobic bacteria in general, coliform group of bacteria, E. coli, staphylacoccus, aerobic and anaerobic mesophilic spor producing bacteria, yeast and molds were those spesifically searched and no notable differences were found in sarnp/es bought in different packaging forms from marketing and samples used in processing in three different units. The aerobic alive bacterial counts in general were ranging from 2.8x10⁵ - 1.1.x10⁸ depending on the type of spice and packing method. Considering the types and counts of other tested microorganisms, one can say that the spices on the Bursa markets sold freely and or utilized for the food processing are not in good microbiological quality and may present a risk factor for public health in general and for the stability of sausages or other consumable foods in stores.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17654
Koleksiyonlarda Görünür:1989-1990 Cilt 8-9 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
8_9_1_1.pdf1.26 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons