Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17447
Başlık: MecA gene prevalence in staphylococcus aureus ısolates from dairy cows in Turkey
Diğer Başlıklar: Türkiye’de sütçü sığırlardan elde edilen staphylococcus aureus izolatlarında meca geninin prevelansı
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi
Buyukcangaz, Esra
Kahya, Serpil
Şen, Aysin
Carli, K. Tayfun
Intas, K. Seyrek
Eyigor, Aysegul
Temelli, Seran
Anahtar kelimeler: Staphylococcus aureus
Cattle
Mastitis
MecA
MRSA
Mastitis
MecA
Sığır
Yayın Tarihi: 9-Oca-2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Büyükcangaz, E. vd (2013). "MecA gene prevalence in staphylococcus aureus isolates from dairy cows in Turkey". Journal of Biological and Environmental Sciences, 7(21),183-190.
Özet: This cross-sectional study was performed between October 2010 and July 2012 from six different municipalities in Turkey to determine the prevelance of mecA gene in Staphylococcus aureus isolates from milk samples of mastitic cattle by PCR. Milk samples (n:1600) from 50 different Holstein Fresian herds were evaluated by California Mastitis Test and 480 clinical mastitis cases were diagnosed and taken for further investigation. Out of 480 samples, 151 have been identified to harbor Staphylococcus aureus by APIStaph® (Biomereux) identification panel and the results have been evaluated by API-web system. Kirby Bauer Disc Diffusion Test was used for determination of Cephoxitin® (Oxoid) susceptibility. By PCR, 24 isolates (15.89 %) were found to carry mecA gene and yielded an amplification product of 154 bp. This report represents that a significant number of MRSA was found among Staphylococcus aureus isolates in mastitis cases.
Bu kesitsel çalışma, Ekim 2010-Haziran 2012 tarihleri arasında Türkiye’de 6 farklı belediyeden, PCR yöntemi ile mastitisli sığır sütlerinden elde edilen Staphylococcus aureus izolatlarındaki mecA gen prevelansını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Elli farklı Holstein Fresian sürüsünden elde edilen süt örnekleri (n:1600) California Mastitis Testi ile değerlendirildi ve 480 klinik ve subklinik mastitisli örnek saptanarak ileri incelemeye alındı. 480 adet süt örneğinin 151 adedi API-Staph® (Biomereux) tanımlama paneli ile Staphylococcus aures olarak değerlendirildi ve sonuçlar API-web sistemi tarafından yorumlandı. Cephoxitin®(Oxoid) duyarlılığının tanımlanması için Kirby Bauer Disk Difüzyon Testi yapıldı. PCR ile 24 izolatın (%15.89) mecA geni taşıdığı ve 154 bp’lik amplifikasyon ürünü oluşturduğu saptandı. Bu rapor mastitis olgularındaki Staphylococcus aureus izolatlarında önemli oranda MRSA bulunduğunu göstermiştir.
URI: dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497444
http://hdl.handle.net/11452/17447
ISSN: 1307-9530
1308-2019
Koleksiyonlarda Görünür:2013 Cilt 7 Sayı 21

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
7_21_8.pdf451.31 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons