Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16010
Title: Türkıye arıcılığının 1935 yılından 2015 yılına kadar değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of Turkish beekeeping between 1935-2015
Authors: Sıralı, Recep
Maraz, Zümrüt
Aksoy, Dilruba
Keywords: Koloni Sayısı
Bal ve balmumu verimi
İhracat
Türkiye
Colony number
Honey and wax yield
Export
Turkey
Issue Date: 12-Mar-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sıralı, R. (2018). "Türkıye arıcılığının 1935 yılından 2015 yılına kadar değerlendirilmesi". Uludağ Arıcılık Dergisi, 18(1), 52-62.
Abstract: Arıcılık kendine has özellikleri ile kırsal nüfus için iyi bir alternatif iş ve gelir kaynağıdır. Türkiye’de arıcılığın geliştirilebilmesi için uygun ekolojik koşullar, koloni sayısı ve iş gücü bakımından büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Ülkemizde 1935 yılında 1.095.800 adet olan koloni sayısı %707,09 artış göstererek 2015 yılında 7.748.287 adete ulaşmıştır. 1935 yılında 4.338 ton olan bal üretimimiz %2.492,58 artış göstererek 108.128 tona,balmumu üretimiz ise %790,03 artışla 602 tondan 4.756 tona ulaşmıştır. Bununla birlikte1935 yılında 3,96 kg olan koloni başına bal verimi %352,53 artış göstererek 13,96 kg’a ulaşmıştır. Toplam bal ve balmumu üretimimizde incelenen yıllar itibari ile bazı yıllar azalma görülmesine karşın genelde düzenli bir artış gerçekleşmiştir. Fakat bu artışın sebebi verimliliğin artırılmasından değil, toplam koloni sayısının artmış olmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde son yıllarda koloni sayısında, toplam bal ve balmumu üretiminde kayda değer artışlar olmasına rağmen koloni başına verimlilik artırılamamıştır. Türkiye ekolojik olarak arıcılık faaliyeti için çok uygun bir doğa yapısına sahip olmakla birlikte maalesef potansiyelinin çok azını kullanmaktadır.Türkiye arıcılığında karşılaşılan verimsizlikle ilgili sorunlara köklü çözüm getirecek bazı reformların acil olarak ele alınması gereklidir.
Beekeeping is a good alternative activity and income source for rural population with its idiosyncratic features. There are great ecological conditions, number of colonies and great potential in terms of labor force in order to develop beekeeping in Turkey. In our country, the total number of colonies 1.095.800 has been increased by 707,09 % 7.748.287 in 2015. In the same manner our honey production has been increased 4.338 tons to 108.128 with 2.492,58 % increase. This increase was from 602 tons to 4.756 tons for beeswax. Also, honey production per colony has been increased 3,96 kg to 13,96 kg with 352,53 % since 1935. Total honey and bee wax production has been increased regularly by years except same declines for same years. The reason of honey production and bee wax production is the increased number of colonies not from productivity per colony. Unfortunately, the productivity of each colony still has not increased sufficiently even though there have been increased in total honey, bee wax yields and the number of colonies in recent years in our country. Although Turkey ecologically has a very favorable nature for beekeeping, unfortunately only a fraction of its potential is used. It is necessary to address urgently some reforms that will bring a radical solution to the problems related to inefficiency in Turkish beekeeping.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/478826
http://hdl.handle.net/11452/16010
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2018 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_5.pdf735.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons