Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15967
Title: XIX. yüzyılın ikinci yarısında Tarsus’ta Müslim-Gayrimüslim ilişkileri
Other Titles: Muslims-non-Muslims relations in Tarsus in the second half of 19th century
Authors: Poş, Abdullah
Keywords: Tarsus
Osmanlı
Şer‘iye sicilleri
19. yüzyılın ikinci yarısı
Müslümanlar ve gayrimüslimler
Ottoman
Judicial records
Second half of 19th century
Muslims
Non-Muslims
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Poş, A. (2008). "XIX. yüzyılın ikinci yarısında Tarsus’ta Müslim-Gayrimüslim ilişkileri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), 593-619.
Abstract: Hz. Peygamber döneminden itibaren yapılan zimmet antlaşmalarıyla, İslâm hâkimiyetini tanıyan gayrimüslimler, kendi din ve kültürlerini muhafaza ederek Müslümanlarla bir arada yaşama imkânına kavuşmuşlardı. İslâm hukukuna göre zimmet antlaşmasıyla gayrimüslimlerin her türlü can ve mal emniyeti devlet güvencesi altına alınmış; onlara inanç ve ibadet hürriyeti sağlanmış, ruhanî reislerine beratlar verilmiş, devlet hizmetinde bulunanlardan çeşitli vergiler alınmamıştır. İslâm tarihindeki bu hoşgörü ortamı sayesinde Osmanlı Devleti açısından çalkantılı bir dönem olan XIX. yüzyılın ikinci yarısında bile Tarsus’ta, Müslümanlarla gayrimüslimler bir arada yaşamalarını sürdürebilmişlerdir. Aynı mahalle ve köyde uzun süre birlikte yaşama, gündelik hayatta birçok ilişkiyi de beraberinde getirmiştir. Bu araştırmada, şer‘iye sicilleri temel kaynak alınarak XIX. yüzyılın ikinci yarısında Tarsus’taki Müslim-gayrimüslim münasebetleri sosyo-kültürel, hukukî ve ekonomik açılardan tahlil edilmeye çalışılmıştır.
With the debit agreements done after the period of Mohammad the Prophet, non-Muslims which accepted the authority of Islam 594 had the chance of keeping their own religions and cultures, and living together with the Muslims. According to Islamic Law; with the debit agreements, Non-Muslims’ security of life and property were guaranteed by the state; their freedom of belief and worship was maintained, diplomas were given to their clerical leaders and various taxes were not taken from ones that were in the civil service. Thanks to this allowance atmosphere in the Islamic history, even in the second half of XIX. century, which was an unsteady period for the Ottoman Empire, in Tarsus Muslims and non-Muslims could live together. Living together in the same neighborhood and village for a long time brought along many relations with it in the daily life. In this research, Muslim-non-Muslim relations were tried to be analyzed in socio-cultural, judicial and economical aspects in the second half of XIX. century by considering the religious calendars as resources.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143743
http://hdl.handle.net/11452/15967
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2008 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_21.pdf329.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons