Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15943
Title: Konya ilinde arıcılık işletmelerinin yapısal özellikleri
Other Titles: Structural features of beekeeping enterprises in Konya province
Authors: Çelik, Yusuf
Turhan, İbrahim
Keywords: Arı işletmesi
Teknik analiz
Konya ili
Beekeeping entrepreneurship
Tecnical analysis
Konya province
Issue Date: 23-Sep-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, Y. ve Turhan, İ. (2014). "Konya ilinde arıcılık işletmelerinin yapısal özellikleri". Uludağ Arıcılık Dergisi, 14(1), 15-25.
Abstract: Bu çalışmada, Konya ilinde arıcılık yapan işletmelerinin yapısal durumu incelenmiştir. Araştırmanın ana materyalini, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilen 45 arı işletmesinden anket yöntemi ile elde edilen veriler oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre arıcılık yapan işletme yöneticilerinin %56’sını 26-45 arası yaş grubu oluşturmakta, %40’ı ilkokul mezunu, %64,44’ünün arıcılıkla ilgili deneyim süresi 10 yıl ve üzeri, %51,11’inin arıcılık ile ilgili bilgi kaynağının kurslar olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin yapısal durumu ile ilgili olarak, işletmelerin tümünde langstroth tipi kovan olduğu, işletmelerin %57,77’si gibi çoğunluğunda kovanlarda arılı çerçeve sayısının 7-8 adet olduğu, işletmelerin % 46,66’sı gibi çoğunluğunun anaarıyı kendisi ürettiği, %96’sının gezginci arıcılık yaptığı, %55,55’inin en fazla varroa hastlığı ile karşılaştığı, %60’ının balı 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında hasat yaptığı, %75,55’inin kovan başına 20-30 kg bal aldığı, %51,11 gibi çoğunluğun balı toptancılara sattığı, % 57,78’inin arıcılık ile ilgili temel sorunlarının arı ürünlerinin pazarlaması olduğu tespit edilmiştir.
In this study, the structural situation of beekeeping enterprises was investigated in Konya province. In the research, data were obtained through a survey of 45 beekeeping enterprises selected by stratified random sampling method. According to the results, It it was determined that 56% of business managers engaged in beekeeping are in the age group between 26-45, 40% of them are primary school graduates, 64.44% have more than 10 years of relevant experience in beekeeping, 51.11% of them receive knowledge through the a source of information about beekeeping courses. With regard to the structural situation of enterprises, enterprises in all types use Langstroth type of hives, which is 57.77% of the enterprises' have 7-8 frame holding hives, 46.66% of the beekeepers raise their queens in their enterprises, majority of the beekepers that are 96% migratory beekepers, 55.55% of them suffer from varroa diseases, 60% of them harvest their honey between 15 July to 15 August, 75.55% of them received 20-30 kg honey per hive, 51.11% of them sell their honey sold to wholesalers, 57.78% of beekepers address the basic problem as the main concerns of the sector as marketing.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/401661
http://hdl.handle.net/11452/15943
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2014 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_2.pdf262.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons