Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15844
Title: Türkiye balarılarında genetik çeşitlilik ve korunmasının önemi
Other Titles: Genetic diversity of honey bees in Turkey and the ımportance of its conservation
Authors: Kence, Aykut
Keywords: Balarısı
Apis mellifera
Anadolu
Morfometrik çeşitlilik
Genetik çeşitlilik
Alozim
MtDNA
Mikrosatelit
Koruma
Honey bee
Apis mellifera
Anatolia
Morphometrical diversity
Genetic diversity
Allozyme
Microsatellite
Conservation
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kence, A. (2006). ''Türkiye balarılarında genetik çeşitlilik ve korunmasının önemi''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 6(1), 25-32.
Abstract: Anadolu çok çeşitli iklim koşullarına sahip olması, bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösteren jeolojik yapısı ve Afrika, Avrupa ve Asya arasında doğal bir köprü oluşturması nedeni ile bir çok canlı türünün evriminde önemli bir rol oynamıştır. Bal arıları geçirdikleri evrim sırasında Anadolu’nun yerel iklim koşullarına ve florasına uyum sağlayarak çeşitli ırk ve ekotipleri oluşturmuşlardır. Bu ırk ve ekotiplerin morfometrik ve genetik farkları incelendiğinde, balarılarının gerek morfometrik özelliklerinde, gerekse alozim, mitokondri DNA’sı ve mikrosatelitler açısından büyük bir çeşitlilik gözlenmiştir. Alozimlerde ve mikrosatelitlerde gözlenen alttürlere özgü çok sayıda nadir alel Anadolu’da bal arılarının uzun bir süredir evrimleşmekte olduğunu göstermektedir. Bu büyük çeşitlilik bal arılarının ileride meydana gelebilecek çevre değişimlerine uyum sağlayabilmeleri ve Dünyada ve Türkiye’de bal arıları ile yapılacak genetik ıslah çalışmaları için gereklidir ve korunmalıdır. Türkiye’de bulunan yerel balarısı ırkların yabancı ırklarla değiştirilmesi uygulamasının önüne geçilmelidir. Balarısı alttürlerinin ve ekotiplerinin bulundukları bölgelerde ıslah edilerek arıcıların hizmetine sunulması, ülkemizdeki balarısı genetik çeşitliliğinin günümüzde ve gelecekte yararlanılmak üzere korunması için en uygun çözüm gibi görünmektedir.
Anatolia has played an important role in the evolution of many animal and plant species, because of the climatic conditions and topographical formations varying from region to region, and because of its situation between Asia, Africa and Europe as a natural bridge. Honey bees formed a variety of races and ecotypes in adapting to the local flora and climates in Anatolia during their evolution. When the morphometrical and genetical differences between these races and ecotypes were studied, a great diversity in both morphometrical, and genetical traits such as allozymes, mtDNA, and microsatellites. Race and ecotype specific numerious rare and diagnostic alleles in allozymes and microsatellites indicate that honey bees have been evolving in Anatolia for a long period. This great diversity is needed and must be protected in order to enable honey bees to adapt to possible environmental changes in the future and to improve honey bees genetically through breeding programs in the world as well as in Turkey. The practice of replacing of honey bees native to Turkey by races from abroad should be prevented. The most appropriate solution for the current and future utilization of the genetic diversity of honey bees in Turkey seems to be breeding and improving native honey bee races and ecotypes localy and offering such breeds to the service of beekeepers.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143539
http://hdl.handle.net/11452/15844
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2006 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_1.pdf160.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons