Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15245
Title: Türkiye'de bulunan üniversitelerde dönüşüm geometrisi üzerine yazılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of postgraduate theses about transformation geometry in Turkey
Authors: Broutin, Menekşe Seden Tapan
Selman, Ezgi
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Dönüşüm geometrisi
Lisansüstü tezler
Matematik eğitimi
Graduate theses
Mathematics education
Tansformation geometry
Issue Date: 24-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Selman, E. (2019). Türkiye'de bulunan üniversitelerde dönüşüm geometrisi üzerine yazılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Türkiye'de bulunan çeşitli üniversitelerde dönüşüm geometrisi konusunda yapılan lisansüstü tez çalışmalarını birçok değişken bakımından inceleyerek sistemli bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma dönüşüm geometrisiyle ilgili yazılmış olan tezlerde ülkemizdeki eksikliklerin belirlenmesi ve bu konuda yapılacak araştırmalara yön verme açısından önemli görülmektedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi Veritabanı kullanılmıştır. Ulusal Tez Merkezi Otomasyonu'nda, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik Anabilim Dalı ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı seçeneklerinde dönüşüm geometrisi ile ilgili kavramlar ayrı ayrı aratılarak 4 doktora, 35 yüksek lisans olmak üzere 39 tane lisansüstü teze ulaşılmıştır. Araştırmanın modeli nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analizidir. Ulaşılan bu lisansüstü tezlerin, verileri betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılarak araştırmanın bulguları oluşturulmuştur. Araştırmanın bulguları değerlendirildiğinde yazılan tezlerin çoğunluğunun dönüşüm geometrisinin alt başlıklarından yansımaya ait olduğu görülmüştür. Araştırma kapsamında kullanılan tezlerin önerileri için yapılan kod ve kategori belirleme işleminin sonucunda tezlerin önerilerinin en fazla MEB-Öğretmen-Araştırmacılara yönelik olduğu, sonuçlarının ise bilişsel alana yönelik olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda dönüşüm geometrisi konusunda yazılan tezlerin sonuçları ve önerilerinin çeşitlilik gösterdiği görülmesine rağmen bu konuyla ilgili özgün çalışmaların sayısının arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
The purpose of this study is; investigate the postgraduate theses about transformational geometry which made in Turkey by doing a sistematic analysis. This study is considered important in terms of determining the deficiencies in our country in the theses written about transformation geometry and guiding the researches on this subject. In the study, National Thesis Center Database of Higher Education Council Publication and Documentation Department was used as data collection tool. In the National Thesis Center Automation, Mathematics Education Department, Mathematics and Science Education Department, Science and Mathematics Fields Education Department, Mathematics Department and Class Education Department options are searched separately for the concepts of transformation geometry. As a result, 39 postgraduate theses were found including 4 doctoral, 35 master theses. The research model is document analysis which is one of the qualitative research methods. The data of these graduate theses were analyzed to create this study's findings using descriptive and content analysis techniques. When the findings of the research were evaluated, it was seen that the majority of the theses belonged to reflection from the subtitles of transformation geometry. As a result of the code and category determination process for the theses used in the research, it was found that the theses were mostly directed towards the MoNE-Teacher-Researchers and the results were directed towards the cognitive field. Although it is seen that the results and suggestions of theses about transformation geometry vary as a result of the research, it is necessary to increase the number of original studies on this subject.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15245
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10300609.pdf4.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons