Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15225
Title: Yedinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı sorularının çözümünde karşılaştıkları zorlukların incelenmesi
Other Titles: Investigation of the challenges of the seventh grade students encountered the solution of mathematical literacy questions
Authors: Ezentaş, Rıdvan
Yıldız, Hasan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Matematik okuryazarlığı
Düzey
Çözüm süreci
Mathematical literacy
Level
Solution proces
Issue Date: 16-Dec-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, H. (2019). Yedinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı sorularının çözümünde karşılaştıkları zorlukların incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çağın gereklerine göre bireylerin düşünme becerileri, ilgi ve tutumlarında değişime ihtiyaç duyulmaktadır. 21. yüzyılda PISA ile ülkemizdeki matematik okuryazarı bireylerin yetiştirilemediği gerçeği gözler önüne serilmiştir. Bu durum bireylerin matematik okuryazarlığı becerisinin bu denli düşük olmasının sebeplerini araştırma ve bireylerin matematik okuryazarlığı becerilerinin gelişebilmesi için ne gibi ihtiyaçlarının olduğunun araştırılması ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla tez kapsamında bireylerin matematik okuryazarlığının neden düşük oluğunu ve matematik okuryazarlığı düzeyini arttırabilmek için gerekli ipuçlarını tespit etmek amacıyla bireyler üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı başarı açısından üç farklı düzeydeki öğrencilerin matematik okuryazarlığı sorularının çözümü sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve öğrencilerin bu zorlukların üstesinden gelebilmek için ne gibi ipuçlarına ihtiyaç duyduklarını tespit etmektir. Bu çalışmada nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, bir devlet okulundaki yedinci sınıfta okuyan 9 öğrenci oluşturmaktadır. Toplamda 42 öğrenciye uygulanan Matematik Okuryazarlığı Düzeyi Tespit Uygulamasının sonucu ve öğrencilerin bir önceki dönem matematik ortalama puanlarına göre "düşük", "orta" ve "yüksek" olmak üzere üç farklı seviye grubu oluşturulmuştur. Düşük, orta ve yüksek seviye gruplarından konuşkan ve gözlemcinin sorularına cevap verebilecek 3'er öğrenci seçilmiş ve toplamda 9 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen bulgulara göre, düşük seviyedeki öğrenciler matematik okuryazarlığı sorularını anlamakta güçlük çektikleri, öğretmenin geçmiş konularla ilgili uyarı sonrasında azda olsa bazı matematik okuryazarlığı sorularını çözebildikleri gözlemlenmiştir. Orta düzeydeki öğrencilerin genel olarak soruyu anladıkları ancak matematiksel olarak ifade edemedikleri, öğretmenin basit ipuçları vermesi ile orta düzeydeki öğrencilerin düşük düzey öğrencilerine göre biraz daha fazla matematik okuryazarlığı sorularını çözebildikleri tespit edilmiştir. Yüksek düzey öğrenciler ise düşük ve orta düzey öğrencilerine göre daha fazla matematik okuryazarlığı sorularını çözebildikleri görülmüştür. Genel olarak üç farklı düzeyde bulunan öğrenciler bu tarz sorular ile ilk kez karşılaşmış olmaları nedeniyle, matematik okuryazarlığı sorularını anlamakta zorlandıkları gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda düşük düzey öğrenciler, araştırmacının soruları anlayabilmesi için tekrar okutması ve soru cevap yöntemini kullanması ve önceki dönemlerde öğrendikleri konulardan hatırlatmalar yapması ile matematik okuryazarlık düzeylerinde küçük bir değişiklik olduğu gözlemlenmiştir. Orta düzey öğrenciler, araştırmacının soruların anlaşılması için soru cevap yöntemini kullanması, soruda yer alan bilgilere dikkat çekmesi ve soruların çözümü için gerekli süreyi tanıması ile matematik okuryazarlık düzeylerindeki değişim önemli derecede arttığı tespit edilmiştir. Yüksek düzey öğrenciler ise araştırmacının soruların çözümü için yeterli süre vermesi ve soruların anlaşılabilmesi için sorularda yer alan bilgilere dikkat çekmesi ile matematik okuryazarlık düzeyleri oldukça fazla değiştiği gözlemlenmiştir.
There is a need for change in the thinking skills, interests and attitudes of individuals according to the requirements of the age. In the 21st century, PISA revealed the fact that mathematics literate individuals in our country could not be raised. For this purpose, in order to determine why the mathematics literacy of individuals is low and to increase the level of mathematics literacy, research has been conducted on individuals. The aim of this study is to determine the difficulties faced by students at three different levels in the process of solving mathematics literacy questions and what clues students need to overcome these difficulties. In this study, semi-structured interview techniques, which is a qualitative data collection technique, was used. The sample of the study consists of 9 students in seventh grade in a public school. As a result of the Mathematical Literacy Examination which was applied to 42 students in total, three different level groups were formed as "low", "medium" and "high according to the mathematics average scores of the students in the previous semester. Three students from low, middle and high level groups who were able to answer the questions of the talker and the observer were selected and a total of 9 students were interviewed. According to the findings of the interviews, it was observed that low-level students had difficulty in understanding mathematics literacy questions and that the teacher was able to solve some mathematical literacy questions to some extent after warning about past subjects. It was found that middle level students generally understood the question but could not express it mathematically, and with the simple clues of the teacher, it was found that middle level students could solve some more mathematical literacy questions than low level students. Higher level students were found to be able to solve more mathematics literacy questions than low and middle level students. t was observed that students at three different levels in general had difficulty in understanding mathematics literacy questions since they first encountered such questions. As a result of the findings, it was observed that there was a slight change in mathematics literacy levels with low level students, re-reading and using question and answer method in order to understand the questions and making reminders about the subjects they learned in previous periods. It was found that the change in mathematical literacy levels increased significantly with the use of the question and answer method for understanding the questions, drawing attention to the information contained in the question, and giving the time required for the solution of the questions. It was observed that the mathematical literacy levels of high level students changed considerably as the researcher gave enough time for the solution of the questions and draws attention to the information in the questions in order to understand the questions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15225
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HASAN_YILDIZ .pdf7.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons