Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15213
Title: Yedinci sınıf rasyonel sayılar ünitesinin 5e öğrenme modeline göre planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinin öğrencilerin akademik başarı ve matematik dersine karşı tutumlarına etkisi
Other Titles: The effect of planning, implementation and evaluation of seventh grade rational numbers unit according to 5e learning model on students attitudes towards academic achievement and mathematics course
Authors: Altun, Murat
Akkaya, Şeymanur
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı/Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: 5E Öğrenme modeli
Matematik öğretimi
Rasyonel sayılar
Tutum
5e learning model
Teaching mathematics
Rational numbers
Attitude
Issue Date: 25-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkaya, Ş. (2019). Yedinci sınıf rasyonel sayılar ünitesinin 5e öğrenme modeline göre planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinin öğrencilerin akademik başarı ve matematik dersine karşı tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma 5E öğrenme modeline dayalı öğretim etkinliklerinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin rasyonel sayılar konusundaki akademik başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisinin olup olmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Uygulama 2018-2019 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilinin Yavuzeli ilçesindeki Bakırca Ortaokulu'nda yapılmıştır. Çalışmaya 7.sınıf öğrencilerinden pilot ve deney çalışma sınıfında eşit sayıda öğrenci olmak üzere toplam 34 öğrenci katılmıştır. Dersler 7 hafta (35 saat) süresince devam etmiştir. Pilot çalışma sınıfına dersler 5E öğrenme modeline dayalı öğretim planıyla işlenmiş, araştırmacının ders içi gözlemleri ve pilot çalışma sınıfındaki 5 öğrencinin tuttuğu matematik günlükleri incelenerek plandaki eksiklikler, düzeltmeler yapılmıştır. Pilot çalışması gerçekleştirilmiş 5E öğrenme modeline dayalı ders planı deney grubuna uygulanmıştır. Deney grubundan da seçilen 5 öğrenciye matematik günlüğü yazdırılarak öğrencilerin yapılan öğretim hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Bu çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak; araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilen ve içeriği TIMSS ve PISA soruları taranarak oluşturulan rasyonel sayılar akademik başarı testi, uygulamaya başlamadan önce başka bir okulda test edilerek soruların güvenirliği uygun bulunmuş ve çalışmada kullanılmıştır. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını belirleyebilmek için de matematik dersine yönelik tutum ölçeği ön test-son test olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda deney grubundaki öğrencilerin akademik başarı son testi puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmada 5E öğrenme modeline göre planlanarak işlenen derslerin öğrencilerin rasyonel sayılar konusundaki akademik başarısında anlamlı düzeyde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarında ise anlamlı düzeyde bir artışa sebep olmamıştır. İncelenen matematik günlüklerinden ve gözlemlenen süreçte ise öğrencilerin derse olan ilgilerinin, motivasyonlarının, derse katılımlarının arttığı, derslerin daha eğlenceli geçtiği görülmüştür.
This study is based on the 5e learning model of teaching activities in secondary school 7. it was designed to examine the impact of classroom students on their academic achievement in rational numbers and their attitudes towards the course. The application was made at Bakırca Secondary School in Yavuzeli District of Gaziantep province in the 2018-2019 academic year. Study 7.a total of 34 students participated, including an equal number of students in the pilot and experimental study class. Classes continued for 7 weeks (35 hours). The lessons for the Pilot study class were processed with the teaching plan based on the 5e learning model, the researcher's in-class observations and the math logs kept by the 5 students in the pilot study class were examined and the deficiencies in the plan were corrected. The course plan based on the 5e learning model was applied to the experimental group. 5 students who were selected from the experimental group were printed their math diary and their views on the teaching were examined. Qualitative and quantitative research methods were used in this study. The rational numbers academic achievement test, which was developed by the researcher with expert opinion and whose content was created by scanning TIMSS and PISA questions, was tested at another school before the application and the reliability of the questions was found appropriate and used in the study. In order to determine the students ' attitudes towards mathematics, the attitude scale for the mathematics course was applied as pre-test-final test. The results of the study showed that the final test scores of the students in the experimental group were significantly higher than the pre-test scores. The study concluded that the courses planned according to the 5e learning model had a significant impact on the students ' academic success in rational numbers. There was no significant increase in students ' attitudes towards mathematics. It was observed that the students ' interest, motivation and participation in the lesson increased and the lessons became more fun.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15213
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şeymanur AKKAYA Y.L. TEZ.pdf4.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons