Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1470
Title: Sınıf öğretmenlerinin Suriye'den göçle gelen öğrencilerin eğitimlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of primary school teachers' views regarding the education of Syrian immigrant students
Authors: Sadioğlu, Ömür
Şensin, Ceyda
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Nitel veri analizi
Öğretmen görüşleri
Suriyeli göçmen çocuklar
Qualitative data analysis
Teachers' views
Syrian immigrant children
Issue Date: 26-Apr-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şensin, C. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Suriye'den göçle gelen öğrencilerin eğitimlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Mart 2011 itibariyle Suriye'de başlayan iç savaş sonucu güvenlikleri tehlikeye giren Suriyeliler, başta Türkiye'ye olmak üzere başka ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocukların mevcut eğitim sistemimize dâhil olmalarını sağlayan uygulama ile birlikte bu öğrencilerin temel eğitim düzeyinde tüm yükü sınıf öğretmenleri yüklenmektedir. Bu nedenle bu uygulamanın aksayan yönlerinin belirlenmesinde ve çözüm üretilmesinde sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin derinlemesine incelenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Bursa ilinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı beş farklı okulda görev yapan ve sınıflarında Suriyeli öğrencisi olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 21 öğretmenle görüşmeler yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntemin kullanıldığı bu araştırmada yarı-yapılandırılmış görüşmelerle elde edilen veriler Nvivo 11 nitel veri analizi programı ile analiz edilmiş ve bu analizde tümevarım analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgular sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitim sistemimize dâhil olmalarını sağlayan uygulamayla ilgili genel olarak olumsuz görüşlere sahip olduklarını ve öğretmenlerin bu süreçten duygusal olarak olumsuz etkilendiklerini ortaya koymuştur. Suriyeli öğrencilerin eğitiminde yaşanan sorunların genellikle bu öğrencilerin Türkçe bilmemelerinden kaynaklandığı belirlenmiş ve savaşın da etkisiyle problemli davranışlar sergileyen Suriyeli öğrencilerin bu güçlükler nedeniyle akran ilişkilerinin de olumsuz etkilendiği ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenlerinin uygulamada yaşanan güçlüklerle başa çıkmak için başta tercüman desteği olmak üzere pek çok desteğe daha ihtiyaç duydukları ortaya koyulmuştur. Sınıf öğretmenleri bu uygulamanın iyileştirilmesi için Suriyeli öğrencilerin ayrı eğitim ortamlarının olmasını, bu öğrencilere ve velilere zorunlu Türkçe kurslarının verilmesini, savaşın yıkıcı etkileri için bu öğrencilerin ve velilerinin psikolojik destek almalarını, öğretmenlerin kendilerine ise materyal desteğinin sağlanmasını önermektedirler.
The Syrian people whose security was at risk because of the civil war breaking out in Syria in March 2011 had to take refuge in other countries, Turkey being in the first place. As the Syrian children taking refuge in Turkey have been included in the Turkish education system, the entire burden of these children at basic education level is on the shoulders of primary school teachers. In this regard, the purpose of this study is to make an in-depth examination of primary school teachers' views regarding this process to determine its halting points and produce solutions for them. To this end, interviews were carried out with 21 voluntary teachers working at five different schools in Bursa province that are affiliated with the Ministry of National Education and having Syrian students in their classes. Descriptive method, which is a qualitative research method, was used in this study. The data obtained through semi-structured interviews were analyzed via Nvivo 11, which is a qualitative data analysis programme. Inductive analysis technique was employed in the analysis. According to the findings, primary school teachers generally have negative views regarding the inclusion of Syrian students in the Turkish education system and they are negatively affected by this process in emotional terms. In general, the problems encountered in the education of Syrian students result from that they do not know Turkish and their relations with their peers are adversely affected by the problem behaviors they display because of the war. It was found out that primary school teachers need support (especially the support of interpreters) to deal with such problems. To have a better educational process, the primary school teachers recommend that separate educational environments be provided for Syrian students; compulsory Turkish courses be given to these students and their parents; psychological support be provided to these students and their parents to eliminate the destructive effects of the war; and material support be provided to teachers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1470
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445157.pdf16.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons