Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14622
Title: Çocuklarda arı (hymenoptera) sokmalarına bağlı reaksiyonların prevalansı
Other Titles: The prevalence of reactions related to ınsect (hymenoptera) stings in children
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Alerji Bilim Dalı.
0000-0001-8929-679X
0000-0002-7601- 8392
Canıtez, Yakup
Sapan, Nihat
Keywords: Çocuk
Child
Arı
Hymenoptera
Alerji
Epidemiyoloji
Bee
Hymenoptera
Allergy
Epidemiology
Issue Date: 10-Dec-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Canıtez, Y. ve Sapan, N. (2020). " Çocuklarda arı (hymenoptera) sokmalarına bağlı reaksiyonların prevalansı". Bursa Uludağ Üniversitesi Güncel Pediatri, 18(3), 457-469.
Abstract: Çocuklarda arı (hymenoptera) sokmasına bağlı gelişen reaksiyonların prevalanslarını araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma çocuklarda genel populasyonda arı sokmasına bağlı gelişen sistemik, geniş lokal, lokal reaksiyonların görülme sıklıklarının araştırılması amacı ile planlanmıştır. Bu çalışmada Bursa il merkezi ve köylerinde dört ayrı ilköğretim okulu rastgele örnekleme yöntemiyle araştırma için seçildi. Çalışmada anket yöntemiyle 6-15 yaş grubunda yer alan toplam 3243 çocuk değerlendirildi. BULGULAR: Çocukların 1714’ü (%52,9) erkek, 1529’u (%47,1) kız idi. Ortalama yaşları 9,80±0,04 idi. Yaşamları boyunca en az bir kez arı tarafından sokulan çocukların sayısı 1992 (%61,4), son 12 ay içinde sokulan çocukların sayısı ise 711 (%21,9) olarak bulundu. Çalışma populasyonunda arı sokmasına bağlı görülen reaksiyonların sıklığı (yaşam boyu prevalansları), sistemik reaksiyon 9 çocukta (%0,3), geniş lokal reaksiyon 19 çocukta (%0,6), lokal reaksiyon 1964 çocukta (%60,5) saptandı. Erkek çocuklarda kızlara göre yaşamları boyunca istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek sayıda sokulma sayısı ve sistemik veya geniş lokal reaksiyon görülme oranları saptandı (sırasıyla p 0,001, p 0,05, p 0,01). Bölgemizde 6-15 yaş grubu çocuklar arı sokmaları ile sık olarak karşılaşmaktadırlar. Arı sokmasına bağlı reaksiyonlar belli oranlarda görüldüğü için bu verilerin olası reaksiyonları tanımlama ve yaklaşım açısından dikkate alınması uygun olacaktır.
There has a few number of studies in children that looked for the prevalence of reactions caused by insect (hymenoptera) stings. This study was planned with the aim of investigating the prevalence of systemic, large local and local reactions due to hymenoptera stings in the general population in children. In this study, four different schools in Bursa city center and its villages were selected for research by random sampling method. A total of 3243 children in the 6-15 age group were evaluated using the questionnaire method in the study. Of the children, 1714 (52.9%) were boys and 1529 (47.1%) were girls. The mean age was 9.800,04 years. The number of children who were stung at least once in their lifetime was 1992 (61.4%), and the number of children who were stung in the last 12 months was 711 (21.9%). The frequency of reactions due to hymenoptera stings in the study population (lifetime prevalences), systemic reaction in 9 children (0.3%), large local reaction in 19 children (0.6%), local reaction in 1964 children (60.5%) were found. There were higher numbers of lifetime hymenoptera sting and rates of systemic or large local reactions in boys compared to girls (p 0,001, p 0,05, p 0,01 respectively). In our region, children between the ages of 6-15 frequently encounter hymenoptera stings. Since reactions due to hymenoptera stings occur at certain rates, it would be appropriate to consider these data in terms of defining possible reactions and approach.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1454676
http://hdl.handle.net/11452/14622
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2020 Cilt 18 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_3_14.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons