Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14532
Title: Kelâmdaki bilgi teorisinin hadis ilmi üzerindeki etkileri
Other Titles: The effects of teologian’s epistemology on the hadith
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kahraman, Hüseyin
Keywords: Kelâm
Bilgi kaynakları
Hadis
Tevil
Theology
Knowledge means
Hadith
Interpretation
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahraman, H. (2005). "Kelâmdaki bilgi teorisinin hadis ilmi üzerindeki etkileri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14(1), 89-110.
Abstract: H. I/VII. asrın sonları ile II/VIII. asrın başlarından itibaren oluşmaya başlayan ilim dalları, bir bütünü oluşturan İslâmî öğretinin parçalarıdır. Bu nedenle kesin hatlarla birbirlerinden ayrılmaları mümkün değildir. Bununla birlikte, her ilim dalı bilgi ürettiği alanın özellikleri doğrultusunda bazı metodlar benimsemiştir. Bu çerçevede hadisçilerin de itikâdî ve fıkhî konularda bazı kabulleri oluşmuştur. Hadisçiler bu kabulleri zaman zaman gözden geçirip yeniden şekillendirmek durumunda kalmışlardır. Zira varlığını devam ettirmek isteyen bir ilim dalının diğer ilim dallarıyla iletişim içinde olması gerekir. Hadisin böyle bir ilişki içinde olduğu ilim dallarından biri de Kelâm’dır. Bu makâlede Kelâm’ın ve kelâmcıların hadis ilmi üzerindeki etkileri araştırılmaktadır.
The sciences that come into being from the ends of I/VII. and begining of II/VIII. centuries are the parts of İslamic doctrine. Therefore, they dont separate each other in definite lines. But, all scinces adopt a method that is appropriate with subjects product knowledge in. In this frame, there are acceptances for narrators in theological and practical articles. The narrators from time to time has to revise and shape these acceptances. Because there is necessity for a scinece in relation with other sciences to continue its existence and complementarity. One of the sciences that the Hadith related with is the Theologie. In this article, we are investigate the theology and theologian’s effects on the Hadith.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143847
http://hdl.handle.net/11452/14532
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2005 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_5.pdf291.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons