Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14459
Title: Ratlarda barsak mikroflorası gelişimi üzerine diyet kısıtlaması ile beslenmenin etkisi
Other Titles: Effect of fed by dietary restriction on evolution (growth) of ıntestinal microflora in rat
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Keles Meslek Yüksek Okulu.
Muş, Tülay Elal
Sonat, Füsun Ak
Keywords: Diyet kısıtlaması
Dietary restriction
Rat
Feçes
Mikroflora
Rat
Faeces
Microflora
Issue Date: 27-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Muş, T. E. ve Sonat, F. A. vd. (2015). "Ratlarda barsak mikroflorası gelişimi üzerine diyet kısıtlaması ile beslenmenin etkisi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 34(1-2), 9-13.
Abstract: Bu çalışma ratlara uygulanan uzun süreli diyet kısıtlamasının barsak mikroflorası üyesi olan laktobasil, koliform bakteri, enterokok ve Enterobactericeae sayıları üzerine etkisini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi. Bu amaçla ratlar iki gruba ayrıldı. Birinci gruba 150 gün süresince diyet kısıtlaması uygulanırken ikinci grup ratlar kontrol grubuydu ve ad libitum olarak beslendi. Her iki grup rata ait feçes örnekleri 1., 30., 60., 90., 120. ve 150. günlerde toplanarak mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirildi. Analiz sonuçlarına göre; diyet kısıtlaması uygulanan ratların feçesindeki laktobasil, koliform bakteri ve Enterobactericeae sayıları 150. günün sonunda yaklaşık 1 log artış gösterirken, enterokok sayısı aynı düzeyde belirlendi. Diyet kısıtlaması grubunda sadece probiyotik özelliğe sahip bir bakteri olan laktobasil sayısında istatistiksel anlamlılık (p=0.02) ortaya çıktı. Kontrol grubunda ise yalnız enterokok sayısında 2 log10 düşme gözlenirken diğer bakteri gruplarının sayılarında değişiklik gözlenmedi. Gruplar arasında yapılan istatistiksel karşılaştırmada koliform bakteri ve Enterobactericeae sayılarınla anlamlı farklılık (p<0.05) bulunurken laktobasil ve enterokok sayılarında anlamlılık belirlenmedi (p>0.05). Sonuç olarak, uzun süreli diyet kısıtlamasının rat örneğinde barsak mikroflorasını değiştirme potansiyeline sahip olduğu belirlendi.
This study was conducted to evaluate the effect of the long-term dietary restriction applied to rat on counts of lactobacilli, coliform bacteria, enterococci and Enterobactericeae which are intestinal microflora members. For this purpose, rats vere divided to two groups. While the first group of rats were administrated dietary restrictions during 150 days, second group rats were control group and were fed by ad libitum. For both group, faeces samples of rats were collected at 1st, 30th, 60th, 90th, 120th and 150th days and microbiological analysis were performed. According to analysis results, lactobacillus, coliform bacteria enterococci and Enterobactericeae counts in the faeces of rats who was applied dietary restriction showed the a 1 log10 increase in the end of the 150th day while enterococci counts were determined in the same level. A statistically significant difference (p=0.02) was only observed in the counts of lactobacillus having probiotic properties in dietary restricted group. While a 2 log10 decrease in only enterococci counts in control group was observed, any change in counts of other bacterial groups was not detected. Statistical comparison between groups showed that coliform bacteria and Enterobactericeae counts were statistically different (p<0.05), while lactobacillus and enterococci counts were not statistically significant (p>0.05). As a result of this study, it was determined that the long-term dietary restriction in rat model has potential to change intestinal microflora
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/413027
http://hdl.handle.net/11452/14459
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2015 Cilt 34 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_1-2_2.pdf162.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons