Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14458
Title: Effects on negative energy balance of tannin in dairy cattle
Other Titles: Süt sığırlarında tanenin negatif enerji dengesi üzerine etkisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Şentürk, Sezgin
Cihan, Hüseyin
Kasap, Sevim
Mecitoğlu, Zafer
Temizel, Mutlu
Keywords: Tannin
Tanen
Negative energy balance
BHB
Cow
Negatif enerji dengesi
İnek
Issue Date: 25-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şentürk, S. vd. (2015). "Effects on negative energy balance of tannin in dairy cattle". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 34(1-2), 1-7.
Abstract: Tannins are polyphenolic compounds. Tannins are chemically divided into two main groups as hydrolysable tannins and condensed tannins. Tannins are used in ruminants in order to prevent ruminal tympani and the formation of high methane gas. In the present study, it was aimed to determine the effects of tannin on of negative energy balance metabolism in dairy cattle. Animals, after the physical examination, were divided into 2 groups as study (test group n = 10) and control group (n = 10). Herbal extract (Quebracho Colorado) of tannin (Unitan Saica Inc., Argentina) which is appropriate for animal use, was applied 90 gr per animal daily for 6 weeks (each 3 weeks in pre and postpartum period) to animals in study group. While no any tannin or other additive was given to the animals in control group. Faeces, blood and milk (only after parturition on days 7, 14 and 21) samples were collected from both group on 21st day before parturition, during parturition and 7th, 14th, and 21st day from parturition. Beta hydroxybutyrate (BHB), albumin, calcium, phosphorus, total protein, BUN, GGT, cholesterol and triglycerides from blood samples and milk urea nitrogen (MUN) levels from milk samples were evaluated. Difference between the groups for BUN, MUN, calcium, phosphorus, triglycerides, albumin, total protein and GGT was not detected. However, a decline was detected for BHB levels during parturition, 7th, 14th (not statistically significant) and 21st (statistically significant) days after parturition in the study group compared to the control group. As a result; in animals, as detected lower BHB levels in animals applied tannin in study group compared to the control group, tannin can be used for the protection against negative energy balance.
Tanenler polifenolik bileşiklerdir. Tanenler kimyasal açıdan, hidroliz olabilen tanenler ve kondanse tanenler olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Tanenler ruminal timpani ve yüksek metan gazı oluşumunu engellemek amacı ile ruminantlarda kullanılmaktadır. Sunulan çalışmada tanen maddesinin, süt sığırlarında negatif enerji dengesi metabolizması üzerine etkisini ortaya konulması amaçlanmıştır. Hayvanlar, genel sağlık kontrolü yapıldıktan sonra, çalışma (test grubu n=10) ve kontrol grubu (n=10) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Çalışma grubuna doğum öncesi ve sonrası 3 hafta olmak üzere 6 hafta boyunca hayvan başına 90 gr hayvansal kullanıma uygun bitkisel öz kapsayan (Quebracho Colorado) tanen (Unitan Saica Inc., Arjantin) ilavesi yapılırken, kontrol grubuna tanen veya başka bir katkı ilavesi yapılmadı. Her iki grubu oluşturan hayvanlardan doğum öncesi 21 gün, doğum anı ve doğum sonrası 7., 14. ve 21. günlerde dışkı, kan ve doğum sonrası haftalarda süt örnekleri alındı. Kan örneklerinden Betahidroksi butirat (BHB), albümin, kalsiyum, fosfor, total protein, BUN, GGT, kolesterol, trigliserid, süt örneklerinden; Süt üre nitrojen (MUN), düzeyleri değerlendirildi. Gruplar arasında BUN, MUN, kalsiyum, fosfor, trigliserid, albumin, total protein ve GGT değerlerinde fark bulunmadı. Bununla birlikte, çalışma grubundaki BHB düzeylerinde kontrol grubuna göre doğum anı, doğum sonrası 7. ve 14. günde istatistiksel düzeyde olmayan ama 21. günde istatistiksel düzeyde saptanan bir düşme belirlenmiştir. Sonuç olarak; tanen uygulanan gruptaki hayvanlarda özellikle BHB düzeyinin kontrol grubundaki hayvanlara göre düşük değerde bulunması, tanenin negatif enerji dengesine karşı korumada kullanılabileceğini gösterebilir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/412975
http://hdl.handle.net/11452/14458
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2015 Cilt 34 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_1-2_1.pdf176.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons