Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14312
Başlık: Isolation of first local coranavirus from cattle with winter dysentery in Turkey
Diğer Başlıklar: Türkiye’de sığırlarda kış dizanterisinde ilk lokal coranavirusun izalasyonu
Yazarlar: Ertürk, Arife
Gülyaz, Veli
Gülaçtı, İrem
Özdemir, Sancak
Onat, Kaan
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Parazitoloji Bölümü.
Akgül, Gülşah
Mecitoğlu, Zafer
Çatık, Serkan
Temizel, E. Mutlu
Şentürk, Sezgin
Şenlik, Bayram
Anahtar kelimeler: Campylobacter
Campylobacter spp
Cattle
Coronavirus
Winter dysentery
Sığır
Kış dizanterisi
Yayın Tarihi: 30-Nis-2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akgül, G. vd. (2013). "Isolation of first local coranavirus from cattle with winter dysentery in Turkey". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 32(2), 63-69.
Özet: Winter dysentery (WD) is a very contagious disease of cattle characterized by profuse diarrhea. The precise etiology of disease is still not fully elucidated. Aim of the presented study was investigation of the causative agents of disease in a herd affected by WD and to evaluate routine haematological and biochemical parameters of cows with WD. This study was carried out on blood and fecal samples collected from 12 cows showing typical signs of disease during an outbreak of WD in Bursa, Turkey. Samples were analysed for the presence of bovine coronavirus (BCoV), Bovine viral diarrhea (BVD), Eimeria oocysts and Campylobacter spp. using ELISA, RT-PCR, flotation technique and culture. Faecal samples were inoculated in HRT cell cultures for virus isolation. Isolated viruses were identified as coronaviruses from 25% of the samples by ELISA, PCR and serum neutralisation tests. Campylobacter spp. was isolated from 33.3% cows with dysentery. BVD and Eimeria oocysts were not detected in any of the samples. Results of the presented study indicates that BcoV along with Compylobacter spp. may be the primary agent of WD in cows. However negative results for BCoV and Campylobacter spp of 58 % of feacal samples indicates that etiology of the disease is still not fully elucidated and pathogens other than BCoV and Campylobacter could also be involved in pathogenesis of the disease
Kış dizanterisi sulu ishal ile karakterize sığırların çok bulaşıcı bir hastalığıdır. Hastalığın etiyolojisi hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Sunulan çalışmanın amacı kış dizanterisi ile enfekte olan sürüde etiyolojik ajanların, rutin hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin araştırılmasıdır. Çalışmada Bursa bölgesinde tipik kış dizanterisi bulguları gösteren 12 sığırdan kan ve dışkı örnekleri toplanmıştır. Örnekler, bovine coronavirus (BCoV), bovine viral diarrhea (BVD), Eimeria ookistleri ve Campylobacter spp. yönünden ELISA, RT-PCR, kültür ve flotasyon tekniği ile analiz edilmiştir. Dışkı örneklerinde, virus izolasyonu için HRT hücre kültürü yapılmıştır. Örneklerin%25’inden ELISA, PCR ve serum nötralizasyon yöntemi ile coronavirus identifiye edilmiştir. Dizanterili sığırların %33,3’ünden Campylobacter spp. izole edilmiştir. Hiçbir örnekte BVD ve Eimeria ookistlerine rastlanılmamıştır. Sunulan çalışmanın sonuçları göstermektedir ki Campylobacter spp ile birlikte BcoV sığırlarda kış dizanterisinin primer etkeni olabilir. Ancak dışkı örneklerinin % 58’i BCoV ve Campylobacter spp yönünden negatiftir ve hastalığın etiyolojisi hala tam olarak aydınlatılamadığı için BCoV ve Campylobacter spp dışında başka pathojenlerde hastalığın pathogenezinde rol olabilir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144333
http://hdl.handle.net/11452/14312
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2013 Cilt 32 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
32_2_11.pdf363.47 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons