Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14296
Title: Tavşanlarda orta dönem gebeliklerin sonlandırılmasında kullanılan aglepriston’un bazı oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi
Other Titles: The effects of aglepristone on some oxidative stress parameters used in midgestation terminations in rabbits
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi /Farmakoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama Merkezi.
Sonat, Füsun Ak
Bağdaş, Deniz
Gül, Zülfiye
Özalp, Gözde R.
Keywords: Aglepriston
Aglepristone
Superokside dismutase
Süperoksid dismutaz
Malondialdehyt
Glutathione
Rabbit
Malondialdehit
Glutatyon
Tavşan
Issue Date: 19-Mar-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sonat, F. S. vd. (2013). "Tavşanlarda orta dönem gebeliklerin sonlandırılmasında kullanılan aglepriston’un bazı oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 32(2),1-6.
Abstract: Aglepriston son yıllarda küçük hayvan hekimliğinde abort indüksiyonları için başarıyla kullanılabilen bir progesteron reseptör antagonistidir. Yapılan klinik çalışmalarda ilacın hiçbir yan etkisinin olmadığı belirtilmişse de oksidatif stres üzerine etkisi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmada tavşanlarda orta dönem gebeliklerin sonlandırılması için uygulanan aglepristonun, oksidatif stres parametreleri olan Malondialdehit (MDA), Süperoksit Dismutaz (SOD) ve redükte Glutatyon (GSH) üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Çalışmada kullanılan 12 aylık yaşta 15 adet Yeni Zelanda Beyaz tavşanı kontrollü olarak çiftleştirildi ve çiftleştirildikleri gün gebeliklerinin 0. günü olarak kabul edildi. Gebe olan tavşanlar rastgele üç gruba ayrıldı. Grup I (kontrol) tavşanlarına gebeliğin 15. ve 16. gününde 1ml/3kg olacak şekilde % 0.9 NaCl, Grup II tavşanlarına gebeliğin 15. gününde, Grup III tavşanlarına ise gebeliğin 15. ve 16. gününde 10 mg/kg dozda subkutan (s.c.) olarak aglepristone (Alizin®) enjeksiyonu yapıldı. Tavşanlardan alınan kan örneklerinde MDA, SOD ve GSH ölçümleri yapıldı. Grup III de MDA seviyesinde artış saptandı. Bu artış Grup I (p<0.01) ve Grup II ye (p<0.05) göre anlamlı bir şekilde yüksek çıkmıştır. SOD aktivitesinde Grup II ve Grup III’de azalma saptanmıştır. Kontrol grubuna kıyasla SOD’daki bu düşüş istatistiki olarak anlamlı (p<0.01) bulunmuştur. GSH ise Grup I’e kıyasla diğer 2 grupta da azalmıştır. Grup III’ün GSH düzeyindeki bu düşüş Grup I (p<0.001) ve Grup II’ye (p<0.01) göre istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuçlar abort indüksiyonunda kullanılan aglepristonun çift enjeksiyon yapıldığında oksidatif stresi tetiklediği ve antioksidan enzim aktivitelerini değiştirdiğini düşündürmektedir
Aglepristone is a safe and effective abortifacient, which is being widely used in small animal practice during the last years. Although no side effetcs have been reported in clinical studies, there is no information available about the effects of aglepristone on oxidative stress parameters. The objective of this study was to investigate the effects of aglepristone treatment on oxidative stress parameters, which are Malondialdehyt (MDA), Superoxide Dismutase (SOD) ve reduced Glutathione (GSH), in mid-gestation termination in rabbits. Fifteen healthy New Zealand White rabbit, 12 months of age, were included the the study. They were given to fertile bucks and the mating day was recorded as the 0 day of pregnancy. The does were randomly divided into three groups. In Group I (control) the does were injected with 0.9% NaCl at dose of 1ml/3kg on day 15 and 16 post-mating. In Group II and Group III, aglepristone (Alizin®) was applied at a dose of 10mg/kg dose of subcutaneously, on day 15 and on days 15-16 days post-mating, respectively. MDA, SOD and GSH levels were measured from collected blood samples. A marked increase of MDA in Group III, was statistically significant with Group I (p<0.01) and Group II (p<0.05). On the other hand contrary decrease had been detected in SOD and GSH in Groups II and III which is statistically significant to control group (p<0.01). This decrease in GSH in Group III, was also significant between Group I (p<0.001) and Group II (p<0.01). The results had suggested that the the application of aglepristone on two consecutive days in abort induction could both trigger oxidative stres and change antioxidant enzyme activities.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144323
http://hdl.handle.net/11452/14296
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2013 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_1.pdf307.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons