Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14287
Title: Holstein-friesian ırkı bir sığırda gözlenen pulmoner tüberküloz ve hepatik telengiektazi olgusu
Other Titles: Case of lung tuberculosis and liver telangiectasis in a holstein-friesian cattle
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
İpek, Volkan
Akkoç, Ahmet
Kahraman, M. Müfit
Keywords: Sığır
Bovine
Karaciğer
Liver
Telengiektazi
Akciğer
Tüberküloz
Telangiectasis
Lung
Tuberculosis
Issue Date: 30-Oct-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İpek, V. vd. (2013). "Holstein-friesian ırkı bir sığırda gözlenen pulmoner tüberküloz ve hepatik telengiektazi olgusu". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 32(1), 67-70.
Abstract: Sığırlarda karaciğer telengiektazisi etiyolojisi ve patogenezisi henüz net olarak ortaya konulamamıştır ve mikroskobik görünümüyle hepatosit kaybı şekillenen bölgelerde içleri eritrositler ile dolu sinuzoid genişlemeleri olarak tanımlanır. Lezyonun makroskobik görünümü nedeniyle karaciğerin insan tüketimine sunulamaması ve organın şiddetli olarak etkilendiği olgularda da et ve süt veriminde düşüşe yol açması nedeniyle ekonomik önemi olan bir durumdur. Peliozis hepatis insan ve hayvanlarda gözlenen ve karaciğerde içi kan dolu kistik boşluklarla karakterize bir durumdur. İnsanlarda gözlenen peliozis hepatis akciğer tüberkülozu ile ilişkilendirilmiştir. Sığırların karaciğer telengiektazisi ile insanlarda gözlenen peliozis hepatis arasında da patojenez benzerliği mevcuttur. Sunulan bu vakada 3 yaşlı, Holstein-Friesian ırkı bir inekte gözlenen akciğer tüberkülozu ve karaciğer telengiektazisi mikroskobik olarak değerlendirilmiş, insanlardaki peliozis hepatis-akciğer tüberkülozu arasındaki ilişkiye benzerliğe dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
Liver telangiectasis with an obscure etiology and pathogenesis, is characterized by hepatocyte loss and sinusoidal enlargements with blood. The condition causes condemnation of livers and in severe cases decreases in meat and milk yield, therefore causes economic losses. Peliosis hepatis is a condition of humans and animals characterized by blood filled cystic spaces, and has been associated with lung tuberculosis in humans. Peliosis hepatis of humans and liver telangiectases of cattle are pathogenically similar conditions. This report investigates a case of lung tuberculosis and liver telangiectasis in a 3 years old, Holstein-Friesian cow and emphasizes its similarity to the relationship between peliosis hepatis-lung tuberculosis in humans.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144347
http://hdl.handle.net/11452/14287
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2013 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_11.pdf2.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons