Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14068
Title: The effect of progesterone based ovsynch protocol and gnrh treatment after artificial insemination on conception rate in repeat breeder cows
Other Titles: Progesteron tabanlı ovsynch protokolü ve tohumlama sonrası gnrh uygulamasının repeat breeder ineklerde gebelik oranı üzerine etkisi
Authors: Taşdemir, Umut
Çelik, Yakup
Okut, Hayrettin
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Keskin, Abdulkadir
Gümen, Ahmet
Mecitoğlu, Gülnaz Yılmazbaş
Karakaya, Ebru
Keywords: Repeat breeder cow
Repeat breeder inek
Ovsynch
Synchronization
Senkronizasyon
Issue Date: 30-Dec-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keskin, A. vd. (2010). "The effect of progesterone based ovsynch protocol and gnrh treatment after artificial insemination on conception rate in repeat breeder cows". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29 (2), 65-70.
Abstract: The aim of this study was to test the combined treatment protocol for improving fertility in repeat breeder cows by eliminating most of the hormonal etiological factors. Total 238 clinically healthy lactating dairy cows were included in the study; 175 dairy cows had more than three services (Repeat Breeder Cows) and 63 dairy cows had less than three services (Normal Cows). Ovsynch protocol was applied at random stages of the estrous cycle to all cows and exogenous progesterone (ear implant) was applied between GnRH and PGF2α of Ovsynch. In addition, GnRH was administrated seven days after artificial insemination (GnRH–progesterone– 7d–PGF2α–2d–GnRH–16h–AI–7d–GnRH). Response to the first GnRH of Ovsynch was greater (P<0.003) in repeat breeders (70.9%) than in normal cows (49.2%). However percentages of cows to responded to 2nd and 3rd GnRH were not different between groups (97.1%, 83.9% in repeat breeders and 98.4%, 87.1% in normal cows, respectively). Conception rates were similar at 31 and 62 d between groups (44.0%, 40.6% in repeat breeders and 47.6%, 42.9% in normal cows, respectively). In addition, embryonic loss was also similar in groups (7.8% in repeat breeders and 10.0% in normal cows). Thus, conception rate and response to hormonal treatments of the combined protocol except first GnRH were found to be similar in both repeat breeder and normal cows. So the combined protocol could be effective treatment for improving conception rate in repeat breeder cows.
Bu çalışmanın amacı; repeat breeder ineklerde hormonal etiyolojik faktörleri elimine edecek, bir kombine tedavi protokolünü gebelik oranını artırmak için test etmekti. Klinik olarak sağlıklı, 175 inde üçten fazla (Repeat Breeder) ve 63 ünde üçten az suni tohumlaması (Normal) olan toplam 238 baş sağmal inek calışmaya dahil edildi. Tüm ineklere östrusun herhangi bir safhasında Ovsynch protokolü ve aynı zamanda Ovsynch`in GnRH ile PGF2α arasına ekzojen progesteron (kulak implantı) uygulandı. Bunun yanında tüm ineklere suni tohumlamadan 7 gün sonra GnRH uygulaması yapıldı (GnRH-kulak implantı-7gün- PGF2α-2gün-GnRH-16saat-ST-7günGnRH). Ovsynch`in ilk GnRH`ına yanıt, repeat breeder ineklerde (%70.9) normal ineklere (%49.2) göre daha yüksek saptandı (P<0.003). Bununla birlikte ikinci ve üçüncü GnRH`a yanıt bakımından gruplar arasında bir fark tespit edilmedi (sırasıyla, repeat breeder ineklerde %97.1, %83.9 ve normal ineklerde %98.4, %87.1). Otuz birinci ve 62. gün gebelik oranı iki grup arasında benzer saptandı (sırasıyla, repeat breeder ineklerde %44.0, %40.6 ve normal ineklerde %47.6, %42.9). İlave olarak embriyonik kayıp da gruplar arasında farklı bulunmadı (repeat breeder ineklerde %7.8 ve normal ineklerde %10.0). Sonuç olarak gebelik oranı ve birinci GnRH hariç kombine tedavi protokolünün hormon uygulamalarına alınan yanıt gruplar arasında benzer bulundu. Kombine tedavi protokolunun repeat breeder ineklerde gebelik oranını artırmak için kullanılabileceği sonucuna varıldı.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144407
http://hdl.handle.net/11452/14068
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2010 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_10.pdf198.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons