Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14035
Title: Siklik ve siklik olmayan sütçü ineklerde ovsynch protokolüne verilen yanıtın karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of responses to ovsynch between cyclic and noncyclic cows
Authors: Taşdemir, Umut
Alkan, Ali
Okut, Hayrettin
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Keskin, Abdulkadir
Mecitoğlu, Gülnaz Yılmazbaş
Karakaya, Ebru
Gümen, Ahmet
Keywords: İnek
Cow
Ovsynch
Siklik
Siklik olmayan
Cyclic
Noncyclic
Issue Date: 26-Nov-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keskin, A. vd. (2010). "Siklik ve siklik olmayan sütçü ineklerde ovsynch protokolüne verilen yanıtın karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(2), 9-13.
Abstract: Ovsynch protokolü, iki GnRH ve bir PGF2α uygulamasından oluşan ve ovulasyonu sinkronize eden zaman ayarlı suni tohumlama (ST) protokolüdür (GnRH–7gün-PGF2α–56saat–GnRH–18 saat-ST). Bu protokolün avantajı, östrus tespitine gerek kalmadan ST’ye olanak sağlamasıdır. Yapılan çalışmalarda Ovsynch protokolü hem siklik hem de siklik olmayan ineklerde ovulasyonu başarılı bir şekilde sinkronize etmesine rağmen, elde edilen gebelik oranlarında farklılıklar mevcuttur. Bu çalışmanın amaçları; 1) siklik olmayan ineklerde Ovsynch öncesi en büyük follikül çapını belirlemek 2) siklik olmayan ineklerde follikül çapının Ovsynch sonuçları üzerine etkisini saptamak 3) siklik ve siklik olmayan ineklerde Ovsynch protokolüne verilen yanıtı karşılaştırmaktı. İneklerin siklik olup olmadıklarını saptamak amacıyla 7 gün arayla iki kez ovaryumların ultrasonografik muayenesi yapıldı. Çalışma, 181 baş siklik, 69 baş ise siklik olmayan toplam 250 baş inekte gerçekleştirildi. Siklik olmayan ineklerde Ovsynch öncesi en büyük follikül çapı 16-24 mm olan inek oranı (%44.9), 9-15 mm (P<0.05; %28.9) ve ≥ 25 mm (P<0.01; %26.0) follikül çaplarına sahip ineklerin oranından daha yüksek saptandı. Ovsynch’in ilk GnRH’na alınan yanıt, siklik olmayan ineklerde (%97.1, 67/69) siklik ineklere (%57.5, 104/181) göre daha fazla saptandı (P<0.0004). Ovsynch’in ikinci GnRH’ına yanıt, siklik (%88.4,160/181) ve siklik olmayan (%85.5, 59/69) ineklerde benzer tespit edildi. Aynı zamanda 31. gün gebelik oranında siklik (%39.8, 72/181) ve siklik olmayan (%31.9, 22/69) inekler arasında fark bulunmadı. Bununla birlikte ≥25 mm follikül çapına sahip siklik olmayan ineklerin Ovsynch’in ikinci GnRH’ına yanıtı ve gebelik oranı (sırasıyla; %100 ve %55.5), follikül çapı 9-15 mm (sırasıyla; %75.0 ve %15.0) ve 16-24 mm (sırasıyla; %83.8 ve %29.0) olan ineklere göre daha yüksek saptandı. Sonuç olarak, siklik olmayan ineklerin Ovsynch protokolüne en az siklik inekler kadar yanıt verdiği ve Ovsynch başlangıcında siklik olmayan ineklerde en büyük follikül çapının ikinci GnRH’a yanıtı ve gebelik oranını etkilediği saptandı.
The Ovsynch protocol is a timed artificial insemination program compromise two GnRH and one PGF2α administrations in which ovulation was synchronized (GnRH - 7d - PGF2α - 56h - GnRH - 18h - AI). The advantage of this protocol is allowing successful artificial insemination (AI) without detection of estrus. Previous studies have shown that although the Ovsynch protocol synchronized ovulation successfully in both cyclic and noncyclic cows, conception rate is inconsistent between the studies. The aims of this study were (1) to detect the maximum follicle size in noncyclic cows (2) to determine the effect of maximum follicle size on Ovsynch outcome (3) to compare response to Ovsynch protocol between cyclic and noncyclic cows. Cows’ ovaries were evaluated by ultrasonography two times, 7 d apart, to determine cyclicity. Following the ultrasonographic examinations, total 250 lactating dairy cows were included the study, 181 cyclic and 69 noncyclic cows. The proportion of noncyclic cows had 16-24 mm follicle size (%44.9) at the beginning of the Ovsynch was greater than 9-15 mm (P<0.05; %28.9) and ≥ 25 mm (P<0.01; %26.0). Ovulation rate to first GnRH of Ovsynch was greater (P<0.0004) in cyclic (57.5%, 104/181) than in noncyclic cows (97.1%, 67/69). Response to second GnRH of Ovsynch was similar in cyclic (88.4%, 160/181) and in noncyclic (85.5%, 59/69) cows. The conception rate was also similar in cyclic (39.8%, 72/181) and noncyclic (31.9%, 22/69) cows. However, the conception rate and response to second GnRH of Ovsynch were found to be greater in cows that had follicle size ≥25 mm at (%100 and %55.5, respectively) beginning of the Ovsynch than cows that had follicle 9-15 mm (%75.0 and %15.0, respectively) and 16-24 mm (%83.8 and %29.0, respectively). Thus, noncyclic cows were respond to Ovsynch protocol as much as cyclic cows and maximum follicle size at the beginning of the Ovsynch in noncyclic cows significantly affect on response to second GnRH of Ovsynch and conception rate.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144402
http://hdl.handle.net/11452/14035
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2010 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_5.pdf266.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons