Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13904
Title: Kitâb-ı Güzîde ya da Sultâniyye
Other Titles: Kitab-ı Güzide or Sultaniyye
Authors: Küçüker, Paki
Keywords: Tıp yazmaları
Eski Anadolu Türkçesi
Kitâb-ı Güzîde
Medical manuscripts
Old Anatolian Turkish
Issue Date: 6-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçüker, P. (2010). “Kitâb-ı Güzîde ya da Sultâniyye”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(18), 173-181.
Abstract: Anadolu’da Türkçe telif ve tercüme ilk tıp eserleri 14. yy.dan itibaren verilmeye başlanmıştır. Önceleri Arapça ve Farsça eser veren tabipler özellikle Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonraki Beylikler Devrinde beylerin teşvikiyle Türkçeye yönelmiş, bir taraftan Türkçe eserler verirken diğer yandan daha önce Arapça ve Farsça kaleme aldıkları eserlerini Türkçeye tercüme etme çabası içerisine girmişlerdir. Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki çeşitli kütüphane ve koleksiyonlarda bu dönemden kalma birçok yazma bulunmaktadır. Bu yazmaların her biri ayrı bir önem ve değer taşımaktadır ancak nüsha sayısı tek olan yani bilinen başka bir nüshası bulunmayan eserler daha da önem arz etmektedir. Bu çalışmada bilinen tek nüshası İngiltere’de The British Library Oriental and India Office Collections 15049 numarada kayıtlı Kitâb-ı Güzîde üzerinde durulmuştur.
Turkish original and translated medicine works has begun to given from 14 century. Initially physicians who gives Arabic and Persian works head towards to Turkish by the Bey’s encouragement in the Beylic’s Period specially after the fall of Anatolian Seljuk State, on one hand they study on Turkish works and on the other hand they effort to translate Arabic and Persian works to Turkish. There were a lot of hand scripts in the both domestically and abroad various libraries and collections. Each of these hand scripts has an importance and value but the works which has only one known copy are even more important. In this study, “Kitab-ı Güzide” which has only one known copy in the UK The British Library in the Oriental and India Office Collections register number 15049 is examined.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214404
http://hdl.handle.net/11452/13904
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_18_9.pdf456.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons