Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13568
Title: İbn teymîyenîn tasavvuf ıstılahlarına bakışı
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kara, Mustafa
Keywords: İbn Teymiye
Tasavvufı düşünce
Gönül eğitimi
S'il ressemble
Education de coeur
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, M. (1986). "İbn teymîyenîn tasavvuf ıstılahlarına bakışı". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 53-61.
Abstract: Şeyhülislam İbn Teymiye diye meşhur olan Harranlı Ahmed b. Abdulhalim (ö. 728/1328) İslâm düşüncesinin önemli şahsiyetlerinden biridir. Bu makalede O'nun tasavvufı anlayışına temas edilecektir. Bazı tasavvufı düşünce ve müesseselere tenkid yöneltme açısından İbn Cevzi'ye benzerse de O, meseleyi daha geniş olarak ele almıştır. O'nun tasavvufa bakışını tamamen kendi eserlerine dayanarak şu tasav­ vufî ıstılahlara bakışıyla tesbit etmeye çalışacağız: Gönül eğitimi, şeyhin gerekliliği kıyafet, hırka, zühd, vera, takva, halvet, ri­ yazet, çile, zikir, hal, makam, veli, keramet, sema',dinî musikî, raks, fenâ-beka ittihad.
Ahmad b. Abd el-Halim (m. 728/1328), connu sous le nom d' İbn Teymiye estl'une des personnes importantes de la pensee islamique... Dans cet article, il s'agit de son interpretation initiatique. S'il ressemble, â certains egards, â İbn Cevzıcar il critique une large partie de la pensee initiatique et les institutions initiatiquesil traıte ce sujet plus largement. Ona essaye de determiner sa conception initiatique par son interpretation de ces termes initiatiques: Education de coeur, la nğcessite du maître sprituel; l'habit, le manteau, l'asce- tisme, Tau-dela, l'extinction, la subsistance, l'inuocation, l'etat, la station sprituelle, la douleur, la meditation la reflexion, l'audition, la musique religieuse, la danse, le saint, le miracle, l'isolement, ete.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144258
http://hdl.handle.net/11452/13568
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1986 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1986_1_1_7.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons