Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13542
Title: Kuruluşundan Osmanlılara kadar medreseler
Other Titles: The Madrasa, from its establishment to the Ottomans
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Hızlı, Mefail
Keywords: Osmanlı medreseleri
The madrasa of ottomans
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hızlı, M. (1987). "Kuruluşundan Osmanlılara kadar medreseler". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 273-281.
Abstract: Eğitim öğretimin bir milletin hayatında oynadığı önemli rol bilinen bir husus­tur. Bu konuya gereği gibi eğilen toplumlar, tarih sahnesinde köklü devletler kur­ muşlar ve diğerlerine hükümran olmuşlardır. Bu gerçeği iyi bir şekilde kavrayan Türkler, Selçuklular döneminde "medrese” denilen eğitim-öğretim kurumlan tesis etmişler ve onların takipçileri olup devraldıkları mirası mükemmel bir biçimde değerlendiren OsmanlIlar ise, bu alanda daha da ileri giderek sonuçta bir cihan im­ paratorluğu kurmayı başarmışlardı. İşte bu çalışmada, genel olarak kuruluşundan OsmanlIlara kadar medreselerin tarihi gelişimine yer verilmiştir.
It is obviously known that education and training are very important in existence of a nation. Turks realizing this fact in advance established the madrasa in the Seljuk reign. And the Ottomans who were the folloıvers of the Seljukians have been very successful on that. Einally, they created one of the biggest empire in the world. So in this article, the historical developments of the madrasa from its establishment to the first days o f the Ottomans will be handled in general
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144246
http://hdl.handle.net/11452/13542
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1987 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_28.pdf530.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons