Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13533
Title: Kur'an ışığında islamın inanç hürriyetine verdiği önem ve kişinin sorumluluğu
Other Titles: According to the Quran the importance of belief freedom in islam and man's responsibility
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çelik, İbrahim
Keywords: Kur'ân
İnanç özgürlüğü
İrade
Quran
Belief freedom
Free-will
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, İ. (1987). "Kur'an ışığında islamın inanç hürriyetine verdiği önem ve kişinin sorumluluğu". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 161-170.
Abstract: Yüce Allah insanları, beşerî kabiliyetleri oranında hür iradeli yaratmıştır. Ki­ şilere tanınan haklar ve bunların karşılığında onlardan beklenen vazifeler de bu te­ mele dayanır. • Kişisel hakların en başta geleni, bir kimsenin, hiçbir baskı altında kalmadan, aklına ve gönlüne yatan bir dine bağlanabilmesidir. Kur'an'da bazı âyetler, dine davette zorlamayı katiyyetle yasak ederken, ba­ zıları da "din sadece Allah için oluncaya kadar” savaşmayı emretmektedir. İslam ta­ rihi ve âyetlerin nüzul sebeplerini dikkate alarak, konuyu incelediğimizde Kur'ân'ın İslâmî zorla kabul ettirmek için değil, fakat insanlarla bu dinin arasına giren engelle­ ri kaldırmak için savaşmayı emrettiğini görürüz. İnsan istediği bir dini seçebilir. Fakat isteyerek kabul ettiği dinin hak ve vazi­ felerini çiğnediği takdirde, dünyevî ve uhrevt sorumluluklarına katlanmak mecburi­ yetindedir. Zira külfetsiz nimet veren hiç bir sistem yoktur.
Allah had created mankind with free-will according to their human capabili- ties. While some o f the Çuranic verses prohibit the compulsion in the invition to religion some of them command "fight them on until there is no more tumult or opression and there prevail justice and faith in God”. Researched the subject, one will see that the mankind have free-ıvill in the acceptance any religion.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144235
http://hdl.handle.net/11452/13533
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1987 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_17.pdf706.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons