Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13233
Title: Broyler rasyonlarına katılan narasin ve nikarbazinin, zeolit İle etkileşiminin besi performansı üzerine etkileri
Other Titles: The effect of interaction between narasin and nicarbazin with zeolite supplemented to broiler rations on fattening performance
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Gezen, Ş.Şule
Eren, Mustafa
Keywords: Broyler
Broiler
Narasin
Nikarbazin
Zeolit
Narasin
Nicarbazin
Zeolite
Issue Date: 9-Jul-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gezen, Ş. Ş. ve Eren, M. (2002). "Broyler rasyonlarına katılan narasin ve nikarbazinin, zeolit İle etkileşiminin besi performansı üzerine etkileri." Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 95-101.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, broyler rasyonlarına katılan narasin ve nikarbazinin, zeolit ile etkileşiminin, etlik piliçlerin canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve karkas randımanı üzerine etkilerinin belirlenmesidir. Denemede toplam 312 adet bir günlük yaşta Avian Farms broyler erkek civciv kullanılmıştır. Civcivler, her birinde 13 civciv ve 6 replikasyon grubu bulunan 4 ana gruba ayrılmıştır. İzokalorik ve izonitrojenik olarak hazırlanan Grup 1, 2, 3 ve 4 deneme rasyonlarına, sırasıyla, 70 mg/kg narasin, 70 mg/kg narasin + % 2 zeolit, 125 mg/kg nikarbazin, 125 mg/kg nikarbazin + % 2 zeolit katılmıştır. Denemenin 21. gününde zeolit ve antikoksidiyallerin birlikte kullanıldığı grupların yemden yararlanma oranları narasinin tek başına kullanıldığı gruba göre daha iyi olmuştur (P<0.05). Denemenin 40. gününde narasin grubunun canlı ağırlık artışı (P<0.05), besi sonu canlı ağırlığı (P<0.01) ve sıcak karkas ağırlığı (P<0.05), nikarbazin + zeolit grubundan yüksek bulunmuştur. Grupların, 21. gün ortalama canlı ağırlık artışı ve ortalama yem tüketimleri, 40. gün ise ortalama yem tüketimleri ve yemden yararlanma oranları arasındaki farkların istatistiki önem taşımadığı belirlenmiştir
The aim of this study was to determine the effects of interaction between narasin and nicarbazin with zeolite supplemented to the broiler rations on body weight gain, feed consumption, feed conversion rate and carcass dressing percentage of broiler chickens. In the experiment, a total of 312 one day old male broiler chicks (Avian Farms) were used. They were divided into four main groups each containing 13 chicks and 6 replicate groups. The rations of the treatment groups of 1, 2, 3 and 4 which were prepared isocaloric and isonitrogenic, were supplemented with 70 mg/kg narasin, 70 mg/kg narasin + 2 % zeolite, 125 mg/kg nicarbazin, 125 mg/kg nicarbazin + 2 % zeolite, respectively. For the first 21 days, feed conversion rates were better in zeolite and anticoccidials added groups compared to only narasin added group (P<0.05). Avarage body weight gain (P<0.05), final body weight (P<0.01) and hot carcass weight (P<0.05) of narasin group was found higher than nicarbazin + zeolite group at 40 days of age. No significant differents were noted between 21st day avarage body weight gain and mean value of feed consumption, also 40th day mean value of feed consumption and feed conversion rate of the experimental groups statistically.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Mustafa Eren'in danışmanlığında Ş. Şule Gezen tarafından hazırlanan "Karma yemlere katılan narasin ile zeolitin etkileşiminin etlik piliçlerin besi performansı, ince bağırsak ağırlığı ve tibial diskondroplazi üzerine etkileri" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144567
http://hdl.handle.net/11452/13233
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1-2-3_15.pdf178.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons