Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13160
Title: Sınıf öğretmenliği adaylarının yaratıcı dramaya ilişkin algıları ve tutumları üzerine bir çalışma
Other Titles: A study on the perceptions and attitudes of prospective primary school teachers on creative drama
Authors: Kayıran, Bilge Kuşdemir
Keywords: Yaratıcı drama
Öz-yeterlik algısı
Tutum
Sınıf öğretmenliği
Creative drama
Self-efficacy beliefs
Attitute
Clasroom teaching
Issue Date: 24-Sep-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kayıran, B.K. (2018). “Sınıf öğretmenliği adaylarının yaratıcı dramaya ilişkin algıları ve tutumları üzerine bir çalışma”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 31(2), 679-708.
Abstract: Araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının drama kavramına ve dramayı uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenerek, yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz-yeterlik algılarının ve yaratıcı dramaya ilişkin tutumlarının geliştirilmesidir. Çalışma, bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi sınıf eğitimi ana bilim dalında üçüncü sınıfta öğrenim gören 34 öğretmen adayıyla, 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılında toplam 11 hafta, üçer saatlik oturumlardan oluşan toplam 33 saatlik atölye şeklinde gerçekleştirilmiştir. Karma yönteme göre planlanan araştırmada açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Veriler, Can ve Cantürk-Günhan (2009) tarafından geliştirilen "Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği", Adıgüzel (2006c) tarafından geliştirilen "Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutum Ölçeği" ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel veriler, eşli gruplar t-testi ile analiz edilirken; nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen öntest ve sontest bulguları değerlendirildiğinde, yapılan uygulamanın, öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz-yeterlik algılarına ve tutumlarına olumlu yönde katkı sağladığı söylenebilir. Öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde, adaylar uygulama sonrasında drama planı hazırlama ve uygulama konusunda kendilerine daha fazla güvendiklerini ifade etmişlerdir.
The purpose of the research; to examine the views of elementary school prospective teachers on drama concept and drama practice and to develop prospective teachers’ self-efficacy perceptions and attitudes towards using the creative drama method. The study was conducted in a 33-hour workshop consisting of three-hour sessions for totally 11 weeks between September-December 2016 with 34 prospective teachers studying in the third grade in the Primary School Department at the Faculty of Education at a state university. Sequential explanatory design was used as a mixed method designs. “Self-Efficacy Perceptions Scale Towards Using the Creative Drama Method”, “Attitude Scale for the Creative Drama Course” and “Semi-Structure Interview Form” were used to collect data. When the pre-test and post-test findings were assessed, it could be stated that the practice conducted has a positive impact on the teachers’ self-efficacy perceptions and attitudes towards using the creative drama methods. When the prospective teachers’ opinions were assessed, it was revealed that all had self-confidence to prepare and practice a drama plan after the implementation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613846
http://hdl.handle.net/11452/13160
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2018 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_10.pdf420.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons