Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12655
Title: Titreşim, sıcaklık ve ses faktörlerinin sürücü performansı üzerindeki etkisinin ağırlıklandırılması ve incelenmesi
Other Titles: Weighting and investigation the effects of vibration, temperature and sound factors on driver performance
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü.
0000-0001-9002-7896
0000-0002-1963-6979
0000-0001-8972-1952
Bekiryazıcı, Şule
Eken, Recep
Yılmaz, Güneş
Keywords: Sürücü performans analizi
Bağımlı örneklem t-testi
Sıcaklık etkisi
Titreşim etkisi
Ses etkisi
Driver performance analysis
Pair-sample t-test
Temperature effect
Vibration effect
Sound effect
Issue Date: 26-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bekiryazıcı, Ş. vd. (2019). "Titreşim, sıcaklık ve ses faktörlerinin sürücü performansı üzerindeki etkisinin ağırlıklandırılması ve incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(3), 397-412.
Abstract: Günümüzde birçok insan trafik kazalarında hayatlarını kaybetmektedir. Trafik kazalarının en önemli nedeni olarak sürücülerin uykusuzluğu ve yorgunluğu gösterilmektedir. Bu nedenle sürücü performansı analizi konusunda yapılan araştırmalar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada araç kabininde oluşan titreşim, sıcaklık ve ses gibi bozucu etkilerin sürücü performansı üzerindeki tümleşik etkisi ağırlıklandırılmış ve yorumlanmıştır. Önceki çalışmalarda yapılmış olan test sonuçlarından elde edilen sıcaklık, titreşim ve ses verileri ayrı ayrı derlenmiştir. 15 ile 40 °C arası sıcaklık, 58 ile 108 dB arası ses ve 1 ile 15 Hz arası titreşim değerlerinde sürücü göz kırpma frekansı, aracın orta çizgiden uzaklaşma miktarı, araç hız değişimi ve sürücünün Karolinska Uykululuk Skalası değerlendirme verileri elde edilmiştir. Veriler bağımlı örneklem t-testi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Göz kırpma frekansı, aracın orta çizgiden uzaklaşma miktarı ve araç hız değişimi bağımlı değişkenleri incelendiğinde, sıcaklık %55 oranla sürücü performansını en çok etkileyen parametre olarak tespit edilmiştir. Ardında titreşim %36 ve ses %9 oranlarla sürücü performansını etkilemektedir.
Today, many people die in traffic accidents. Insomnia and fatigue of drivers are shown as the most important cause of traffic accidents. For this reason, research on driver performance analysis is of great importance. In this study, the integrated effect of the vibration, temperature and sound parameters on the driver performance is weighted and interpreted. Temperature, vibration and sound data obtained from the test results of previous studies were compiled separately. At the temperatures between 15 and 40 ° C, sound between 58 and 108 dB and vibration values between 1 and 15 Hz, the driver's blink frequency, the distance from the center line of the vehicle, the vehicle speed change and the driver's Karolinska Sleepiness Scale evaluation data were obtained. Data were analyzed using pair sample t-test method. When the blink frequency, the amount of the vehicle moving away from the center line and the vehicle speed change dependent variables are examined, the temperature was determined as the most affecting parameter of drive performance by 55%. Subsequently, 36% of vibration and 9% of noise affect drive performance.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904985
http://hdl.handle.net/11452/12655
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_3_28.pdf666.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons