Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12289
Title: 2005 İlköğretim Fen ve Teknoloji Programının hedefler ve içerik açısından farklı ülkelerin programlarıyla karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of 2005 Primary Science and Technology Curriculum in Terms of goals and content with curriculum of different countries
Authors: Yücel, Elif Özata
Keywords: Fen ve teknoloji programları
Karşılaştırmalı fen eğitimi
Science and technology curricula
Comparative science education
Issue Date: 1-Apr-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücel, E.Ö. (2010). “2005 İlköğretim Fen ve Teknoloji Programının hedefler ve içerik açısından farklı ülkelerin programlarıyla karşılaştırılması”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 23(1), 293-310.
Abstract: Bu çalışmada betimsel araştırma modeli kullanılarak, 2005 Fen ve Teknoloji Programı hedefler ve içerikler açısından TIMSS (1999) sınavında, dünya ortalaması üzerinde başarı göstermiş ülkeler arasından seçilmiş Fen Programlarıyla karşılaştırılmıştır. İncelenen programlarda; Fen ve Teknolojinin doğası ve bilimsel beceriler ile ilgili hedeflere yer verilmiş, ancak Finlandiya programındaki Sağlık, İrlanda programındaki Sürdürülebilir Yaşam ile ABD (New Jersey) programındaki Matematiksel Uygulamalarla ilgili hedeflerin, ülkemiz programında yer almadığı tespit edilmiştir. Kanada ve Yeni Zelanda programları hedefleriyle ise büyük oranda uyum içinde olduğu görülmüştür. İçerik açısından; Canlı Varlıklar ve Madde ile ilgili temalara, incelenen her ülkenin programında yer verdiği görülmüştür. Finlandiya programında Çevre ile ilgili ayrı bir ders, İrlanda ve ABD (New Jersey) Fen Programlarında Çevre ile ilgili ayrı birer tema yer almakta, Türkiye programında ise 7. sınıfta verilen “İnsan ve Çevre” ünitesi dışında ayrı bir Çevre konusu bulunmamaktadır. Sağlık eğitimi Türkiye programında, “Sağlık Kültürü” ara disiplini şeklinde tasarlanarak, ağırlıklı olarak Fen ve Teknoloji derslerine dağıtılmıştır. Ayrıca incelenen ülke programlarında beceri kazandırmaya yönelik temalara da yer verilmiş olduğu görülmektedir. Karşılaştırılan ülke programları, hedefler ve içerikler açısından büyük oranda benzerlik göstermekle beraber, Türkiye programının Çevre ve Sağlık konularında eksiklikleri bulunduğu tespit edilmiştir. Fen dersleri, haftalık ders saatinin, Türkiye’de %8’ini, Finlandiya’da %11-14’ünü, Kanada’da %9-15’ini oluşturmaktadır. Her üniteye ayrılacak zaman Türkiye programında ayrıntılı biçimde belirtilmiş olmasına karşın diğer ülke programlarında bu ayrıntıya yer verilmemiştir.
In this study, with the help of descriptive research method; goals and content of the 2005 Turkish Science and Technology Curriculum was compared with curricula of Finland, Canada, New Zeland, Ireland and USA (New Jersey, Massachusetts) that achieved better scores than the world average in TIMMS exams (1999). In the analysis of programs it is identified that goals related to scientific skills and the nature of science and tecnology were included by all countries. Turkish Science and Technology Curriculum does not include the goals related to health in Curriculum of Finland, sustainable life in Curriculum of Ireland and mathematical practices in the Province of New Jersey’s Curriculum USA. In terms of content it is identified that subjects about “Living Things” and “Matter” were included by all countries. In Curriculum of Finland there is a separate course for environment, in Ireland and Province of New Jersey USA Curriculum, there is a separate theme for Environment, however in Turkey, there is not another theme for Environment except the unit called “Human and Environment” covered at 7th grade. In Turkish Curriculum, health education was planned as humanistic discipline called “Culture of Health” and mainly distributed to Science and Technology courses. In addition, curricula of countries analysed in this study shows that subjects that aims to gain skills were also considered in all of them. The curricula of countries analysed in this study have common features in terms of goals and content, however, it was identified that Turkish Curriculum has deficiencies about subjects of Environment and Health.Science courses make up 8 % of weekly course schedule in Turkey, 11- 14% in Finland and 9-15% in Canada. Even though the duration of time for each unit is extensively stated in curriculum of Turkey, it is not stated in other countries’ curricula.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153408
http://hdl.handle.net/11452/12289
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2010 Cilt 23 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_1_16.pdf454.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons