Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12046
Title: Mimarlık lisans öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumlarının eğitim sürecindeki başarılarına etkisi
Other Titles: Socio-economic status and undergraduate success: a case study in architectural education
Authors: Erbil, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Özyaba, Murat
Polat, Sibel
Yurtkuran, Selay
Keywords: Mimarlık eğitimi
Sosyo-ekonomik yapı
GANO
Ki kare testi
Architectural education
Socio-economic status
Grade point average
Chi-square test
Issue Date: 13-Mar-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özyaba, M. vd. (2013). "Mimarlık lisans öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumlarının eğitim sürecindeki başarılarına etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2), 1-6.
Abstract: Mimarlık mesleğinin çeşitli disiplinler ile yakından ilişki olması, mimarların çok yönlü kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu noktada sosyo-ekonomik durum önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumunun eğitim sürecine etkisini inceleyen bir çalışma tasarlanmıştır. Çalışmada, 2006-2007 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında mimarlık eğitimi gören 3. sınıf öğrencileriyle yüz yüze görüşmeler yapılmış, verilerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılan istatistiksel analizde bağımlı değişken olarak belirlenen GANO (genel ağırlıklı not ortalaması) ile sosyoekonomik yapı özelliklerini simgeleyen bağımsız değişkenlerin ilişkilerine bakılarak Ki Kare Testi ve Korelasyon Analizi yöntemleriyle bulgulara ulaşılmıştır. Ki Kare testiyle, belirlenen hipotezler (red varsayımları) sınanarak, değişkenler arasındaki ilişki ortaya koyulmuş, korelasyon analizi yöntemiyle de ilişkinin düzeyi ve yönü açıklanmıştır. Sonuç olarak, mimarlık lisans eğitimi alan öğrencilerin sosyoekonomik durumlarını gösteren değişkenlerden, cinsiyet, son on yıldır ailenin yaşadığı bölge, öğrencilerin annelerinin eğitim durumu, ailenin ortalama aylık geliri ve öğrencinin kiminle birlikte yaşadığı olarak tanımlanan beş değişkenin eğitim sürecindeki başarı düzeyini etkilediği tespit edilmiştir.
As architecture is related to a lot of disciplines, architects are expected to be versatile persons. At this point socio-economic status appears as an important factor. Thus, this study aims to investigate the influence of socio-economic status of the students of Architecture during their educational process. In this study, deep interviews were made with the students of 6th semester and their grade point averages (dependent variable) were compared with their socio-economic qualities (independent variable) with the chi-square test and correlational analysis. As a conclusion, it is determined that five independent variables effect the students’ educational process. These are the gender, the district where the students’ family live, the educational level of the students’ mothers, the average monthly incomes of the students’ families and the people who the students live with.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202622
http://hdl.handle.net/11452/12046
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2013 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_1.pdf265.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons