Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12010
Title: Bursa-Korupark Alışveriş Merkezi ve Korupark Evleri’nin mekânsal, anlamsal ve göstergebilimsel analizi
Other Titles: Spatial, semantic and semiologic analysis of Bursa-Korupark Shopping Center and Korupark Houses
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Yıldız, H. Özge Tümer
Polat, Sibel
Keywords: Alışveriş merkezi
Tüketim olgusu
Dışa kapalı konut yerleşmeleri
Göstergebilim
Kentsel yalıtılmışlık
Mekân
Yer
Bursa
Shopping center
The concept of consumption
Gated communities
Semiology, urban isolation
Space
Place
Issue Date: 22-Mar-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, H. Ö. T. ve Polat, S. (2011). "Bursa-Korupark Alışveriş Merkezi ve Korupark Evleri’nin mekânsal, anlamsal ve göstergebilimsel analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(2), 11-24.
Abstract: Son yıllarda, Türkiye’nin pek çok kentinde sayıları gittikçe artan alışveriş merkezleri, küreselleşmeyle birlikte değişmeye başlayan tüketim biçiminin yeni ifade mekânları olmaya başlamış; fiziksel olduğu kadar, sosyal, ekonomik ve anlamsal boyutlarıyla da kentsel doku içinde farklı odak noktaları haline gelmiştir. Değişen tüketim biçiminin bir başka yansıması da yeni gelişen dışa kapalı konut alanlarında görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da, alışveriş ve yaşam mekânlarının bir arada ele alındığı projelerin, Bursa-Korupark Alışveriş Merkezi ve Korupark Evleri örneği üzerinden, fiziksel, anlamsal ve göstergebilimsel analizini yapmaktır. Çalışmada yöntem olarak, kaynak, yayın ve arşiv taraması yapılmış, ilgili kurumlardaki yetkililerden örnek projeye ilişkin somut veriler alınmış ve çalışma alanında basit gözlem tekniğiyle hedeflenen analizler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, makalenin giriş bölümünde tüketim kavramı alışveriş merkezlerinin ve dışa kapalı konut yerleşimlerinin gelişimi üzerinden açıklanmış, ikinci bölümünde Korupark projesini tanıtan bilgilere yer verilmiş, üçüncü bölümde çalışma alanının mekânsal, anlamsal ve göstergebilimsel analizi yapılmış, dördüncü bölümde ise yapılan analizler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, projede mekânsal anlamda çevresel bağlamdan bağımsızlığın ve ölçeksizliğin, anlamsal açıdan sosyal/ekonomik yalıtılmışlığın ve belleksizliğin, göstergebilimsel açıdan, tüketim ideolojisi bağlamında oluşan çağrışımsal kurguların ve yan anlamların öne çıktığı tespit edilmiştir.
Globalization affects not only the production and consumption of products, but also the spaces of consumption. In recent years it is seemed that the number of shopping centers increases gradually in a lot of cities and they have become major attraction points in urban patterns. However change in consumption practices can be seen in residential areas, too. Today, many gated communities are built in a lot of cities and there is no doubt that present-day gated communities constitute an urban phenomenon with new physical features and social implications. Thus, the aim of this study is to analyze the spatial, semantic and semiologic dimensions of a project in Bursa called Korupark Shopping Center and Korupark Houses which involve both a shopping center and a gated community. In this study different methods are used together such as the examination of written sources and archives, interviews with competent persons from relevant institutions and simple observations about the implementations in the project area. In the introduction part of the study, the concept of consumption have been explained through the development of shopping centers and gated communities, in the second part general information about the Korupark Project has been mentioned, in the third part the Korupark Project has been analyzed in terms of spatial, semantic and semiologic dimensions and in the fourth part the analysis have been evaluated totally. Finally, it has been determined that the Project has little regard to "environmental context" in terms of spatial dimension. Social - economic isolation and poor spatial memory in terms of semantic dimension and connotative meanings related to the ideology of consumption have been come forward in terms of semiologic dimension.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202658
http://hdl.handle.net/11452/12010
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2011 Cilt 16 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_2_2.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons