Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11384
Title: Çocukluk çağı özofagus darlıklarda tekrarlanan savary-gilliard buji dilatasyonları etkili midir?
Other Titles: Repeated bougie dilation with savary-gilliard dilators in the treatment of pediatric esophageal strictures: How effective is it?
Authors: Avcı, Veli
Güven, Burcu
Keywords: Özofagus
Darlık
Dilatasyon
Savary-Gilliard buji
Çocuk
Esophagus
Stricture
Dilation
Savary-Gilliard bougie
Pediatric
Issue Date: 2019
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, V. ve Güven, B. (2019). "Çocukluk çağı özofagus darlıklarda tekrarlanan savary-gilliard buji dilatasyonları etkili midir?". Güncel Pediatri, 17(2), 200-208.
Abstract: GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağı özofagus darlıkları ile ilgili veriler yetersizdir. Bu çalışmada amaç, çocukluk çağında farklı sebeplerden dolayı oluşan özofagus darlıklarında tekrarlanan Savary-Gilliard buji dilatasyon işlemlerinin etkinliğini saptamaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012-2018 yılları arasında özofagus darlığı saptanan ve tekrarlanan buji dilatasyon programına alınan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, şikayeti, darlığın uzunluğu, etyolojisi, yeri, uygulanan endoskopik dilatörlerin ortalama çapı-uygulama sayısı, uzun dönem kontrol sonuçları ve komplikasyonları değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 25 hastanın 15 (%60)’ü erkek, 10 (%40)’i kız ve ortanca yaş 24 (5-132) ay idi. Hastaların hepsi yutma güçlüğü şikayeti ile başvurdular. Etyolojide en sık (n=18, %72) neden özofagus atrezi cerrahisi komplikasyonuydu. Uygulanan buji dilatörlerin çapı ortalama 11,4±2,32 (5-15) mm olup; her hasta için 2,2 (1-7) defa dilatasyon işlemi gerçekleştirildi. Dar özofagus segmentinin ortalama uzunluğu 15,84±7,97 (5-32) mm idi. Hastaların bir yıllık izlemlerinde 21 (%84) hastada şikayetleri tamamen geçti. Hiçbir hastamızda komplikasyon görülmedi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Özofagus darlığı gelişen çocuk hastalarda endoskopik buji dilatasyonu ideal bir tedavi yöntemidir. Savary-Gilliard dilatörleriyle tekrarlanan buji dilatasyonu basit, pratik, uygun maliyetli ve etkili bir tekniktir.
INTRODUCTION: Data on pediatric esophageal strictures is limited. The aim of this study was to investigate the efficiency of repeated bougie dilation with Savary-Gilliard dilators in the treatment of pediatric esophageal strictures caused by various etiologies METHODS: The retrospective study included patients who underwent bougie dilation with SavaryGilliard dilators due to esophageal strictures between January 2012 and July 2018. Demographic and clinical characteristics including age, gender, stricture length, etiology and localization, mean diameter of endoscopic dilators, mean number of endoscopies, and long-term outcomes and complications were reviewed for each patient. RESULTS: The 25 patients comprised 15 (60%) boys and 10 (40%) girls with a median age of 24 (range, 5-132) months. Dysphagia was the only presenting symptom in all the patients. The most common etiology was primary repair of esophageal atresia (n=18; 72%). Mean dilator diameter was 11,4±2,32 (range, 5-15) mm and the mean number of endoscopies performed was 2,2 (range, 1-7) per patient. The mean length of the narrow esophageal segment was 15,84±7,97 (range, 5-32) mm. The complaints were completely resolved in 21 (84%) patients over a one-year follow-up period. No complication occurred in any patient. DISCUSSION and CONCLUSION: Endoscopic bougie dilation is an ideal treatment method for pediatric esophageal strictures. Repeated bougie dilation with Savary-Gilliard dilators is a simple, practical, cost-effective,and effective technique.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/777604
http://hdl.handle.net/11452/11384
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2019 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_2.pdf616.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons