Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11275
Başlık: Bronşiolit tanısı alan çocuklarda human metapnömovirüs bulgularının diğer solunum yolu virüsleri ile karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Comparison of human metapneumovirus findings with other respiratory tract viruses in children with bronchiolitis
Yazarlar: Altay, Derya
Üzüm, Kazım
Köse, Mehmet
Gökahmetoğlu, Selma
Yıkılmaz, Ali
Anahtar kelimeler: Akut bronşiolit
Antibiyotik
Çocuk
Human metapnömovirüs
Acute bronchiolitis
Antibiotic
Human metapneumovirus
Pediatrics
Yayın Tarihi: 2018
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Altay, D. vd. (2018). "Bronşiolit tanısı alan çocuklarda human metapnömovirüs bulgularının diğer solunum yolu virüsleri ile karşılaştırılması". Güncel Pediatri, 16(2), 31-39.
Özet: GİRİŞ ve AMAÇ: Akut bronşiolit, viral etkenlerle oluşan ve çocuklarda sık görülen bir alt solunum yolu hastalığıdır. Bölgemizde akut bronşiolit tanısı alan çocuklarda viral etkenlerin ve özellikle Human Metapnömovirüs sıklığının belirlenmesi, olguların klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularının irdelenmesi amaçlandı. YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2006 ile Mayıs 2007 tarihleri arasında Çocuk Acil Polikliniğinde akut bronşiolit tanısı alan, bir ay ile iki yaş arasında 73 çocuk hastada Respiratuvar Sinsityal Virüs, Parainfluenza Virüs, Adenovirüs ve Human Metapnömovirus sıklığı araştırıldı. Olguların klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguları irdelendi. BULGULAR: Akut bronşiolit tanısı alan hastalarda Human Metapnömovirüs sıklığı %5,4, Respiratuvar Sinsityal Virüs sıklığı %75, Parainfluenza Virüs sıklığı %5,4 ve Adenovirüs sıklığı %6,8 olarak bulundu. Bir olguda Respiratuvar Sinsityal Virüs ve Human Metapnömovirüs birlikte idi. Human Metapnömovirüs pozitifliği saptanan olguların klinik ve radyolojik bulguları diğer viral bronşiolit etkenleri ile benzer şekilde idi. Olguların %16,4’ünde herhangi bir etken saptanmadı. Virüs pozitifliği saptanan olguların %67’si ile Respiratuvar Sinsityal Virüs pozitifliği olan hastaların %67’si antibiyotik tedavisi aldı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Human Metapnömovirüs’ün klinik ve radyolojik bulguları diğer viral bronşiolit etkenleri ile benzerdir. Akut bronşiolit tanısı olan hastaların %83,5’inde etyolojide en az bir viral etken gösterilmiştir. Bu nedenle hastalarda gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi antibiyotik direnci gelişimi ve hastane masraflarını azaltacaktır.
INTRODUCTION: Acute bronchiolitis is a lower respiratory tract disease, often seen in children caused by viral agents. The aim of this study is to determine viral agents in particular the prevalence of Human Metapneumovirus in children diagnosed with acute bronchiolitis in our region and to evaluate clinical, laboratory and radiological findings of these patients. METHODS: The prevalence of Respiratory Syncytial Virus, Parainfluenza Virus, Adenovirus and Human Metapneumovirus were investigated in 73 children at one month-two-years of age diagnosed with acute bronchiolitis in pediatric emergency clinic between November 2006 and May 2007. Clinical, laboratory and radiological findings of these patients were evaluated. RESULTS: The prevalence of Human Metapneumovirus 5,4%, Respiratory Syncytial Virus 75%, Parainfluenza Virus 5.4% and Adenovirus 6.8% were determined in patients diagnosed with acute bronchiolitis. Respiratory Syncytial Virus and Human Metapneumovirus were found together in only one patient. Clinical and radiological findings of patients with Human Metapneumovirus positivity were similar to patients with other viral agents of bronchiolitis. Any viral agent was not detected in 16,4% of patients. 67% of patients with virus positive and also 67% of patients with Respiratory Syncytial Virus positive were treated with antibiotics. DISCUSSION and CONCLUSION: Clinical and radiological findings of Human Metapneumovirus are similar to other viral agents of bronchiolitis. At least one viral agent was detected in the etiology of disease in 83,5% of patients diagnosed with acute bronchiolitis. However, antibiotic treatment took place in the majority of the patients. Therefore, preventing the unnecessary use of antibiotics in these patients will reduce the development of antibiotic resistance and hospital costs.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/520594
http://hdl.handle.net/11452/11275
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2018 Cilt 16 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
16_2_3.pdf680.32 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons