Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11245
Title: İnguinal herni keselerinden elde edilen doku örneklerinin kültüründen düz kas hücreleri türetilmiştir
Other Titles: Smooth muscle cells are derived predominantly from tissue explant of inguinal hernia sac
Authors: Narcı, Adnan
Korkmaz, Mevlit
Biltekin, Burcu
Bilir, Ayhan
Tanyel, Feridun Cahit
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.
Yakut, Tahsin
Keywords: İnguinal herni kesesi
Düz kas hücresi
Doku kültürü
Inguinal hernia sac
Smooth muscle cell
Tissue culture
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Narcı, A. vd. (2018). "İnguinal herni keselerinden elde edilen doku örneklerinin kültüründen düz kas hücreleri türetilmiştir". Güncel Pediatri, 16(1), 29-34.
Abstract: GİRİŞ ve AMAÇ: Processus vaginalisin (PV) kapanmasının, testisin inişini sağlamak için geçici olarak bulunan düz kas hücrelerinin, devamlılığına bağlı olduğu ileri sürülmüştür. Bu amaçla, inguinal herni keseleri, PV kapanması ve düz kas hücre varlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için kültüre edildi. Bu çalışma, sadece inguinal herni keselerinde düz kas hücresi varlığını gösteren ek bilgiler vermekle kalmayıp, aynı zamanda inguinal herninin cerrahi dışı tedavisi için yapılacak çalışmalar için yeni fikirler sunmaktadır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Herni keseleri, yaşları 2 ay ile 5 yaş arasında değişen 11 çocuktan inguinal herni ameliyatı sırasında elde edildi. Örnekler uygun şekilde hazırlandı ve kültüre edildi. Hücrelerin morfolojik özellikleri ışık mikroskobu ile değerlendirildi. Hücrelerin hayatiyetleri, tripan blue exclusion metodu ile değerlendirildi. Gelişen hücreler, imminohistokimyasal olarak aktin ve miyozin ile boyandı. BULGULAR: Işık mikroskobu incelemesi ile bu hücrelerin iğ şekilli olduğu ve santral yerleşimli yuvarlak çekirdeklerinin bulunduğu görülmüştür. Tüm flask üreyen hücrelerle dolduğunda, kontakt inhibisyon olmadığından, üst üste çoğalan hücreler tipik tepe-vadi görünümü oluşturmuştur. Hücrelerin canlılığı %95’ in üzerinde bulunmuştur. Gelişen hücrelerin % 80 inin düz kas aktin ve düz kas myosin antikorları ile boyandığı saptanmıştır. TARTIŞMA ve SONUÇ: Herni kesesi dokulardan gelişen hücrelerin büyük çoğunluğunu, düz kas hücreleri oluşturmuştur. Bu bulgu, PV’in inhibisyonu ile düz kas hücresi varlığı arasındaki ilişkiyi desteklemektedir. Bu bilgi inguinal herninin cerrahi dışı tedavisi üzerinde yapılacak çalışmalar için kullanılabilecektir.
INTRODUCTION: Obliteration of processus vaginalis (PV) has been proposed to result from persistence of smooth muscle which is presented transiently to propel the testis. Sacs associated with inguinal hernia were cultivated to define the cells that are going to proliferate for evaluating the association of inhibition of obliteration of PV and the presence of smooth muscle (SM). The present study does not only provide additional information about the presence of SM in sacs from boys with inguinal hernia, but also provides a new tool for researches directed to define the non- operative treatment of inguinal hernia. METHODS: Hernia sacs were obtained from eleven boys with the ages ranging from two months to five years during operations for inguinal hernia. Samples were prepared and cultivated. Morphologic characteristics of cell populations were examined by light microscopy. Viability was estimated by trypan blue exclusion method. Growing cells were identified via immunohistochemical staining for smooth muscle actin and myosin. RESULTS: Light microscopic images of growing cells displayed characteristic spindle shaped morphology with centrally located round nucleus. When the flasks reached confluence, a hill-valley appearance was observed because of absence of contact inhibition. Cell viability was found more than 95%. Approximately, 80% of growing cell populations was stained positive with actins and myosin antibodies. DISCUSSION and CONCLUSION: In tissue explants of hernia sac, most commonly proliferating cell type is smooth muscle cells. This evidence supports the association of inhibition of PV and the presence of SM. The SM obtained from sacs associated with inguinal hernia may be used for researches directed to establish the non-operative treatment of inguinal hernia.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/449638
http://hdl.handle.net/11452/11245
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_3.pdf921.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons