Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11147
Title: Çölyak hastası çocuklarda duodenal histopatoloji ve güçlü pozitif doku transglutaminaz antikorları arasındaki ilişki
Other Titles: Relationship between duodenal histopathology and strong positive tissue transglutaminase antibodies in children with celiac disease
Authors: Doğan, Güzide
Ayhan, Semin
Yılmaz, Bilge
Appak, Yeliz Çağan
Dündar, Pınar Erbay
Ecemiş, Talat
Ünal, Fatih
Kasırga, Erhun
Keywords: Çölyak hastalığı
Doku transglutaminaz antikoru
Duodenum
Histopatoloji
Celiac disease
Tissue transglutaminase antibody
Duodenum
Histopathology
Issue Date: 19-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, G. vd. (2015). "Çölyak hastası çocuklarda duodenal histopatoloji ve güçlü pozitif doku transglutaminaz antikorları arasındaki ilişki". Güncel Pediatri, 13(3), 171-176.
Abstract: Giriş: Çölyak hastalığında (ÇH) güçlü pozitif doku transglutaminaz antikor (DTGA) düzeylerinin (≥100 U/A) hemen daima villöz atrofiye işaret ettiği gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı ≥100 U/A immünoglobulin (Ig) A tipi DTGA düzeylerinin ÇH tanısındaki yeterliliğini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: DTGA pozitifliği nedeniyle endoskopik duodenum biyopsisi yapılan 197 çocuk retrospektif olarak incelendi. IgA DTGA düzeylerinin pozitif değeri >18 U/A idi. Bu eşik değerinin 5 kat veya daha üzerindeki artışlar (≥100 U/A) güçlü pozitiflik olarak kabul edildi. ÇH tanısı ESPGHAN ölçütlerine göre konuldu. Modifiye Marsh evre ≥2 ÇH için anlamlı kabul edildi. Bulgular: Olguların 129’u (%65,5) kız, 68’i (%34,5) erkekti. Duodenum histopatolojisi; olguların 1’inde (%0,5) Marsh 0, 17’sinde (%8,6) Marsh 2, 41’inde (%20,8) Marsh 3a, 81’inde (%41,1) Marsh 3b ve 57’sinde (%28,9) Marsh 3c ile uyumluydu. Yüz doksan yedi olgunun 64’ünde (%32,5) DTGA ≥100 U/ml idi. Güçlü DTGA pozitifliği saptanan olguların duodenum histolojisi 63’ünde Marsh 3 (villöz atrofi) ve birinde (tip 1 diyabetli ve ÇH açısından asemptomatik) Marsh 0 (normal histoloji) ile uyumluydu. DTGA ≥100 U/A olmasının Marsh 3c’nin varlığı için duyarlılığı %85,96 (%95 CI: %74,2-%93,7). Özgüllüğü %89,29 (%95 CI: %82,9-%93,8), pozitif tahmin değeri %76,56 (%95 CI: %64,3-%86,2) ve negatif tahmin değeri %93,9 (%95 CI: %88,4-%97,3) idi. Sonuç: Bu çalışma güçlü pozitif Ig A DTGA düzeylerinin (≥100 U/A) neredeyse her zaman Marsh 3 duodenal histopatolojik değişikliklerle beraber olduğunu göstermiştir. Biyopsi yapılmadan ÇH tanısının konulması ÇH’ye eşlik eden bazı hastalıkların atlanmasına neden olabilir; fakat ileri tetkik edilmiş seçilmiş bazı olgularda çocuk gastroenteroloji uzmanları tarafından endoskopi yapılmadan da ÇH tanısı konulabilir.
Introduction: In celiac disease (CD) strong positive tissue transglutaminase antibody (TTGA) levels (≥100 U/A) have been shown to almost always indicate villous atrophy. The aim of this study is to determine the sufficiency of ≥100 U/A Ig A type TTGA levels for diagnosis of CD. Materials and Methods: Results from duodenum biopsy performed due to positive TTGA in 197 children were retrospectively examined. IgA TTGA levels had a positive value of >18 U/A. Increases of 5 times or more than this threshold value (≥100 U/A) are accepted as strong positivity. CD diagnosis was made according to ESPGHAN criteria. A modified Marsh stage ≥2 was accepted as significant for CD. Results: Of the cases, 129 were female (65.5%) and 68 were male (34.5%). Duodenum histopathology was compatible with Marsh 0 for 1 case (0.5%), Marsh 2 for 17 cases (8.6%), Marsh 3a for 41 (20.8%), Marsh 3b for 81 (41.4%) and Marsh 3c for 57 (28.9%). The TTGA levels of 64 of the 197 cases (32.5%) were ≥100 U/A. In cases with strong positivity for TTGA the duodenum histology was compatible with Marsh 3 (villous atrophy) for 63 and Marsh 0 (normal histology) for 1 case (type 1 diabetic and asymptomatic for CD). For Marsh 3c TTGA levels ≥100 U/A had a sensitivity of 85.96% (95% CI: 74.2-93.7%), specificity of 89.29% (95% CI: 82.9-93.8%), positive predictive value of 76.56% (95% CI: 64.3-86.2%) and negative predictive value of 93.9% (95% CI: 88.4- 97.3%). Conclusions: This study showed that positive IgA TTGA levels (≥100 U/A) were almost always accompanied by Marsh 3 duodenal histopathological changes. Diagnosis of CD without biopsy may miss certain accompanying diseases, however in some cases with advanced examinations CD may be diagnosed by pediatric gastroenterology specialists without endoscopy.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902901
http://hdl.handle.net/11452/11147
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2015 Cilt 13 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_3_3.PDF321.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons