Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10891
Title: Çocukluk çağında hiperkalseminin nadir bir nedeni paratiroid adenomu: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Other Titles: A rare cause of hypercalcemia in childhood; parathyroid adenoma: Case report and review of the literature
Authors: Anık, Ahmet
Çatlı, Gönül
Edem, Pınar
Bağ, Özlem
Abacı, Ayhan
Böber, Ece
Keywords: Hiperkalsemi
Hiperparatiroidi
Paratiroid adenomu
Hypercalcemia
Hyperparathyroidism
Parathyroid adenoma
Issue Date: 30-Oct-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Anık, A. vd. (2014). "Çocukluk çağında hiperkalseminin nadir bir nedeni paratiroid adenomu: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi". Güncel Pediatri, 12(2), 107-111.
Abstract: Primer hiperparatiroidi çocuklarda çok nadir olarak görülen ve genellikle erişkin dönemde tanı konan bir hastalıktır. Paratiroid bezlerin bir veya daha fazlasında parathormon sentezinde artış sonucu ortaya çıkar. Çocuklarda görülme sıklığı 2-5/100,000 iken erişkinde bu oran 1/1000’dir. Tanı anında primer hiperparatiroidili çocukların %73-94’ünde hiperkalsemi ile ilgili semptomlar gözlenmektedir. Çocukluk çağında gerek semptomların özgül olmaması, gerekse de hastalığın erken dönemlerinde hiperkalseminin epizodik olması bu hastalarda nefrokalsinozis, nefrolitiyazis, akut pankreatit ve kemik tutulumu gibi hedef organ hasarının daha sık gözlenmesine neden olmaktadır. Tüm bu nedenlerden ötürü hastalığın erken tanınması ve etkin olarak tedavi edilmesi hedef organ hasarının engellenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu olgu sunumunda hiperkalsemi ile ilişkili semtomları olmayan, rastlantısal olarak serum kalsiyum ve parathormon düzeyi yüksek saptanan ve hedef organ hasarı gelişmemiş paratiroid adenomlu 11 yaşında bir erkek olgu -nadir görülmesi nedeni ile- literatür bilgisi eşliğinde sunulmuştur.
Hyperparathyroidism is very rare in children (incidence of 2-5 in 100 000) and occurs predominantly in adults (incidence of 1 in 1000). It is caused by increased synthesis of parathormone (PTH) by one or more pathologically effected parathyroid glands. HPT symptoms are usually non-specific and hypercalcemia may only be episodic in early period and these characteristics are the causes of late recognition and diagnosis of pediatric HPT which can culminate with endorgan damage. At the time of the diagnose 73-94% of PHPT cases in young patients are recognised as a symptomatic, and end-organ involvement, such as nephrocalcinosis, nephrolithiasis, acute pancreatitis, or bone involvement is not rare which is highly related to the prognosis. Therefore, early recognition and evaluation of symptoms would give a chance to prevent negative outcomes. In this case report we describe an incidentally diagnosed parathyroid adenoma in 11 year old asymptomatic male patient with no end-organ involvement.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903893
http://hdl.handle.net/11452/10891
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_9.PDF280.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons