Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10853
Title: Ani bebek ölümünün kardiyak nedenleri
Other Titles: Cardiac causes of sudden ınfant death
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.
Aygün, Fatih
Köksal, Nilgün
Keywords: Ani bebek ölümü
Kardiyak neden
İyon kanalı
Aritmi
Uzun QT
Sudden infant death
Cardiac causes
Ion channel
Arrhythmias
Long QT
Issue Date: 10-Jun-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aygün, F. ve Köksal, N. (2014). "Ani bebek ölümünün kardiyak nedenleri". Güncel Pediatri, 12(1), 37-42.
Abstract: Ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) halen sebepleri ve mekanizmasıyla sırrını korumaktadır. ABÖS’e neden olan patofizyolojik mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır. Yüz üstü pozisyonda uyumanın bu patofizyolojik olaylara katkısının olduğu düşünülmektedir. İlk defa Schwartz tarafından ABÖS ile kalp ve otonom sinir sistemi arasında ilişki olabileceği hipotezi öne sürülmüştür. Konjenital uzun QT sendromunun ventriküler taşiaritmi yaparak bazı ABÖS vakalarının sebebi olabileceği düşünülmektedir. Normal kardiyak ritimden birçok iyon kanalı ve diğer proteinlersorumlu iken, nadir bulunan aritmik bozukluklardan, genetik analizler sonucu, 5 iyon kanalı geni kesinlikle sorumlu tutulmaktadır. Özellikle kardiyak iyon kanallarında mutasyonu olan bebeklerde enfeksiyonlar, ateş, yüzüstü pozisyonda yatma gibi birçok faktörün uzun QT’ye eğilimi arttırdığı düşünülmektedir. Bu derlemede çocukluk çağında ölümlerin önemli bir nedenini oluşturan ve klinisyenlerin nispeten daha az önemsediği ABÖS’e dikkat çekilmek istenmiş ve ABÖS ile uzun QT ilişkisi değerlendirilmiştir.
The mechanism and causes of sudden infant death syndrome (SIDS) is still remains its mystery. The pathophysiology of SIDS is not clear. Sleeping in prone position is thought to contribute to pathophysiology. Schwartz was the first physician suggesting that SIDS can be associated with heart and autonomic nervous system. Congenital long QT syndrome may trigger SIDS by causing ventricular tachycardia. Normal cardiac rhythm is regulated by ion channels and specific proteins, but genetical analyses clearly demonstrated that 5 ion channel genes were responsible for rare arrhythmias. The infections, fever and sleeping in prone position can increase the risk of long QT syndrome in babies having mutations in cardiac ion channels. In this review we tried to draw attention to SIDS as an important cause of death in childhood period and association of SIDS with long QT syndrome which is not necessarily noticed by physicians.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903978
http://hdl.handle.net/11452/10853
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_7.PDF267.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons